Knjige i priručnici Matematika i fizika

Zbirka zadataka iz osnova računarske tehnike
Zbirka zadataka iz osnova računarske tehnike
Bogdan Mirković, Lazar Karbunar, Petar Prvulović

Pred vama je zbirka zadataka koja je namenjena svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim načelima i načinom funkcionisanja digitalnih računara. Zbirka je pažljivo organizovana u poglavlja koja korak po korak vode čitaoca kroz svet računarstva. Početna poglavlja obuhvataju osnovne matematičke principe koji su temelj rada računara. Zatim se objašnjavaju principi funkcionisanja i projektovanja osnovnih digitalnih komponenti za obradu, memorisanje i korišćenje podataka. Obrađuju se koncepti memorijskog podsistema i zaključuje se uvodom u arhitekturu procesora x86 i programiranje na asemblerskom jeziku.
Na početku svakog poglavlja pruženi su osnovni teorijski koncepti koji su relevantni za tu oblast, kako bi čitaoci stekli čvrste temelje pre nego što se upuste u rešavanje zadataka.
Nadamo se da će ova zbirka omogućiti čitaocima da na lakši i jednostavniji način savladaju teme koje čine osnove funkcionisanja računara. Autori ovom prilikom zahvaljuju recenzentima dr Đorđu Babiću i dr Nemanji Radosavljeviću na uloženom trudu pri recenziji teksta i datim korisnim sugestijama i primedbama koje su doprinele poboljšanju kvaliteta ove zbirke zadataka.

Cena: 1.380 rsd
Geometrija za neupućene
Geometrija za neupućene
Mark Ryan

Geometrija je predmet pun matematičkog bogatstva i lepote. Stari Grci su se uveliko bavili, i vekovima je bila oslonac za srednji nivo obrazovanja. Danas nijedno obrazovanje nije potpuno bez bar malog poznavanja osnovnih principa geometrije.

Ali geometrija je takođe predmet koji zbunjuje mnoge učenike jer je toliko različit od matematike koju su ranije radili. Geometrija zahteva da koristite deduktivnu logiku u formalnim dokazima. Ovaj proces uključuje posebnu vrstu verbalnog i matematičkog zaključivanja koja je nova za mnoge učenike. Videti kuda dalje ići u dokazu, ili čak odakle početi, može biti izazov. Predmet takođe uključuje rad sa dvodimenzionalnim i trodimenzionalnim oblicima: poznavanje njihovih svojstava, pronalaženje njihovih površina i zapremina i zamišljanje kako bi izgledali kada se pomeraju. Ovaj element prostornog rezonovanja geometrije je još jedna stvar koja je čini drugačijom i izazovnom.

Geometrija za neupućene, 3. izdanje, može vam biti od velike pomoći ako ste udarili u zid koji se zove geometrija. Ili ako ste student geometrije, knjiga vas može sprečiti da udarite u zid. Kada vam se otvori svet geometrije i stvari počnu da klikću, možda ćete zaista ceniti ovu temu, koja fascinira ljude milenijumima i koja nastavlja da privlači ljude ka karijeri u umetnosti, inženjerstvu, arhitekturi, planiranju grada, fotografije i kompjuterske animacije, između ostalog.

Cena: 2.000 1.800 rsd
Radijaciona fizika
Radijaciona fizika
Ljiljana Gulan

Knjiga „Radijaciona fizika“ pisana je s ciljem da bude udžbenik za studente fizike, ali i da posluži studentima drugih fakulteta koji se interesuju za radijaciju - zračenje. U njoj se autor opredelio za razmatranje tri naslova: Nejonizujuće zračenje, Jonizujuće zračenje i Efekti jonizujućih zračenja. Otkrića dva prirodna fenomena, radijacije i radioaktivnosti su sticajem okolnosti uparena, ali se uglavnom poistovećuju, iako elektromagnetni spektar zračenja ne čini isključivo radioaktivno, već svako zračenje koje postoji u prirodi i koje je stvorio čovek. Naravno, imajući u vidu značaj poznavanja procesa interakcije različitih vrsta zračenja i efekte na biološke sisteme, primarni akcenat u ovom udžbeniku dat je jonizujućem zračenju.
Stoga se nadam da će zainteresovani čitalac u knjizi naći odgovore na mnoga pitanja u vezi vrsta i izvora zračenja, njihovih interakcija sa materijom i efektima koje zračenje proizvodi u materiji.

Cena: 1.650 1.617 rsd
Zbrirka zanimljivih zadataka: Za mlade fizičarke i fizičare
Zbrirka zanimljivih zadataka
Nenad V. Vukmirović, Vladimir Veljić

Pred vama je Zbirka Zanimljivih Zadataka (333) za mlade fizičarke i fizičare koja predstavlja verziju na srpskom jeziku zbirke Fascinating Problems for Young Physicists koju smo objavili u izdanju Cambridge University Press-a 2022. godine.
Rešavanje zadataka je oduvek bilo neizostavan deo u podučavanju fizičara. Učenici znatno produbljuju svoje razumevanje zakona fizike kada se pred njih postavi izazov da ih primene na konkretne fizičke sisteme. Postoji značajan broj sistema koji služe kao modeli na kojima je relativno jednostavno primeniti zakone fizike (kao što su, na primer, čestica u konstantnom polju, telo na strmoj ravni, telo vezano za oprugu, matematičko klatno, idealni gasovi, sistem tačkastih naelektrisanja u mirovanju). Zadaci u vezi tih i sličnih sistema su deo svakog kursa opšte fizike i mogu se naći u ucbenicima opšte fizike i pratećim zbirkama zadataka. Međutim, pomenuti sistemi su u određenoj meri apstraktni i kroz njihovo razmatranje do učenika ne dospeva nužno poruka da fizika opisuje praktično sve pojave iz svakodnevnog života.
Cilj ove zbirke je da se takvo stanje promeni. Izabrali smo zadatke gde se znanje opšte fizike može primeniti na pojave u svetu oko nas. Rešavajući zadatke iz ove knjige čitaoci će otkriti, na primer, zašto su toliki svetski rekordi u skokovima uvis, udalj i sa motkom, kakva je veza između mase životinje i trajanja njenog života, kolika je maksimalna efikasnost vetroturbina, kako vidimo, zašto vidimo lepe boje leptirova itd. Zbirka se sastoji od 42 zadatka sa detaljnim rešenjima, pri čemu svaki od zadataka opisuje neku interesantnu fizičku pojavu iz svakodnevnog života. Svaki zadatak je podeljen na nekoliko (obično
5-15) pitanja koja usmeravaju čitaoce kroz zadatak i pomažu im da razumeju fiziku koja opisuje pojavu. Ukupan broj pitanja je oko 333, pa otuda zbirka i nosi naslov Zbirka Zanimljivih Zadataka. Većinu zadataka u zbirci su sastavili autori, a za nekoliko zadataka koji su prilagođeni iz drugih izvora date su odgovarajuće reference.
Inspiracija za zadatke je došla iz sveta oko nas, a ne na osnovu oblasti fizike. Iz tog razloga, zadaci su podeljeni prema sistemima iz prirode koje razmatraju. Prva grupa zadataka odnosi se na fiziku ljudskog tela. Rad svih mašina koje koristimo ili vidimo u svakodnevnom životu je zasnovan na zakonima fizike, pa se neke od tih mašina razmatraju u sledećoj grupi zadataka. Predstojeći zadaci razmatraju fiziku u raznim popularnim sportskim disciplinama. Zatim se razmatraju fizički efekti u živom svetu i u prirodnim pojavama kao što su kiša, duga, munje, zemljotresi i okeanski talasi. Potom razmatramo efekte vezane za pretvaranje energije iz jednog oblika u drugi i završavamo zbirku grupom od nekoliko raznih, međusobno nepovezanih, zadataka.
Namera u zadacima svakako nam nije bila da damo sveobuhvatan opis pojave, niti da razmatramo sve pojave iz prirode. Pitanja usmeravaju čitaoca da prepozna i da razume osnove glavnih fizičkih efekata vezanih za pojavu i nadamo se da će to podstaći čitaoca da dalje istraži pojavu. Tako čitaocu mogu biti od koristi Jupiter notebook datoteke koje su prateći materijal uz ovu knjigu i koje sadrže sve proračune koje je potrebno uraditi da bi se dobio konačan numerički rezultat. Čitalac ih može iskoristiti, na primer, da menja parametre sistema i da istraži koji će biti efekat tih promena.
Očekujemo da će ovu zbirku koristiti talentovani učenici srednjih škola koji su voljni da prodube svoje znanje fizike, kao i studenti prve i druge godine koji slušaju predmete iz opšte fizike. Zbirka će svakako biti od koristi i nastavnicima u srednjim školama koji rade sa talentovanim učenicima, a oni će neke lakše delove zadataka moći da iskoriste i kao primere u nastavi. Na univerzitetskom nivou, zadaci iz zbirke se mogu koristiti na predavanjima kao lepi primeri primene zakona fizike u životu, kao i za domaće zadatke za studente.

Cena: 1.320 rsd
Zbirka rešenih zadataka iz matematike: za pripremu prijemnog ispita na FON
Zbirka rešenih zadataka iz matematike
Goran Živadinović

Zbirke slične ovoj obično zbog uštede prostora pretpostavljaju da budući student raspolaže potrebnim predznanjem iz Matematike stečenim u prethodnom školovanju. Ovde je korišćen drugačiji pristup. Da se istakne i uvežba neophodno predznanje, u uvodu svakog zadatka je dat spisak obrazaca, identiteta, teorema, koji će biti korišćeni u zadatku. Iako se obrasci u uvodu svakog zadatka često ponavljaju, opterećujući tekst i povećavajući broj strana, autor se opredelio za ovakav pristup da bi korisniku Zbirke olakšao praćenje postupka rešavanja zadatka, jer će čitalac imati lak uvid u neophodno uvodno znanje i matematičke
„alate“ koji će se koristiti i koji su zato dati u uvodu svakog zadatka. Time čitalac ne mora da traži tu materiju na nekom drugom mestu. Obrasci iz uvodnog dela su označeni rednim brojevima sa prefiksom „U“. Svaki zadatak sa prijemnog ispita ima nekoliko ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan tačan. Da bi zadaci ove Zbirke bili saobrazni zadacima sa
prijemnih ispita svaki zadatak je tako postavljen da ima jednoznačan odgovor:
brojčanu vrednost ili algebarski izraz. Na primer umesto da se u tekstu zadatka traže rešenja neke jednačine može se tražiti zbir njihovih rešenja.
Nadam se da će Zbirka korisno poslužiti budućim studentima Fakulteta
organizacionih nauka, kao i studentima fakulteta sa sličnim sadržajem i obimom gradiva, i zahvalan sam svima koji ukažu na greške i nedostatke.
Recenzentima dr Milošu Drezgiću, dr Ljubivoju Popoviću, mr Zoranu Miškoviću autor je zahvalan na izvršenoj recenziji. Svaku njihovu sugestiju, ukazivanje na greške, i predloge da tekst bude bolji autor je sa zahvalnošću prihvatio.
Zahvalan sam i mojoj supruzi Dragani Živadinović, koja mi je dala podršku pri pisanju Zbirke i koja je ukazala na neke greške u tekstu.

Cena: 1.650 1.617 rsd
Laserske tehnike i metrologija u ferenzičkim naukama
Laserske tehnike i metrologija u ferenzičkim naukama
Stevo Jaćimovski, Anđelka Milosavljević, Radovan Radovanović, Milesa Srećković

Oblast forenzike zahteva specifične tehnike kontrole, ispitivanja, pra´cenja i ocene
kvaliteta i kvantiteta materijala, sa visokim stepenom pouzdanosti rezultata, ˇcesto
i sa malim količinama uzoraka. Tehnike zapisa, čuvanja i obrade podataka imaju
mnogo dodirnih tačaka u domenu optike. Laserska tehnika, koja predstavlja sigurnu
podršku nedestruktivnim tehnikama ispitivanja materijala, ,,olakšala” je primenu
optičkih metoda, a razvijen je i niz novih metoda koherentne optike, koji se odvijaju
u kategorijama, koje kreću od kontinualnih do najkraćih postojećih impulsa elektromagnetnog zračenja u području attosekunde i zeptosekunde.
U monografiji će biti razmotrene izabrane tehnike zasnovane na metodima primene
visoko-koherentnih osobina, ali i metode na bazi nelinearnih fenomena. Biće
razmotrena interdisciplinarna sprega više naučnih metoda, koja omogućava indirektno
merenje veličina, što je mnogo teže realizovati ,,neoptičkim” i ,,nelaserskim
metodama”.

Cena: 1.980 1.940 rsd
Modeli statističkog učenja
Modeli statističkog učenja
Milica Maričić, Marina Ignjatović, Veljko Jeremić
Cena: 11.000 10.780 rsd
Matematička analiza: zbirka kolokvijumskih zadataka iz akademskih 2012/13. 2018/ 19.
Matematička analiza
Irena M. Jovanović

Zbirka zadataka ,,MATEMATIČKA ANALIZA – zbirka kolokvijumskih zadataka iz akademskih 2012/13 – 2018/19. je prateća udžbenička literatura za predmet Matematička analiza na Računarskom fakultetu u Beogradu. Zbirka je izrađena u skladu sa programom ovog predmeta, a koji se, shodno Odluci Nastavno-naučnog veća Fakulteta iz 2006. godine, izvodi prema zvaničnom udžbeniku Fakulteta [16]: ,,Matematička analiza – Teorija, primeri, zadaci za studente računarstva, autora prof. dr Milana Merklea.

Cena: 1.090 rsd
Metaheuristike bazirane na inteligenciji roja
Metaheuristike bazirane na inteligenciji roja
Vesna Šešum-Čavić

Tema kojom se bavi ova knjiga spada u oblast kompjutacione inteligencije (engl. Computational Intelligence), koja beleži snažan i ubrzan razvoj u poslednjoj dekadi i objedinjuje brojne biološki inspirisane kompjutacione paradigme sa velikim brojem uspešnih aplikacija. Sama knjiga pruža osvrt na jedan deo algoritama iz ove oblasti, koji su zabeležili značajno interesovanje u istrazivačkim i naučnim krugovima i koji se bave kompjutacionom inteligencijom, a takođe su obezbedili inovativan pristup brojnim kompleksnim problemima iz prakse sa obećavajucm rezultatima. Algoritmi kojima se bavi ova knjiga su metaheuristike bazirane na inteligenciji roja. U poslednje vreme, veliki broj ovakvih algoritama je predložen i razvijen usled njihove popularnosti. Nažalost, jedan broj algoritama se je pojavio samo u cilju rešavanja određenog, specificiranog problema iz prakse, bez dovoljne kritičke analize, teorijske zasnovanosti i opravdanosti, tako da je njihov smisao, kao i primena na šire klase problema upitan. Zato je cilj ove knjige da predstavi sistematizaciju i kategorizaciju ovih algoritama po postavljenim kriterijumima, i istakne najprominentnije od njih. Knjiga se sastoji od 10 poglavlja.

Cena: 800 rsd
Primena Furijeove analize u telekomunikacijama
Primena Furijeove analize u telekomunikacijama
Mirjana Simić-Pejović

Ovaj udžbenik je proizašao iz materijala pripremljenih za predavanja i vežbe za predmet Osnovi telekomunikacija na smeru za Elektroniku, u okviru osnovnih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Udžbenik pokriva deo gradiva za predmet Osnovi telekomunikacija koji se predaje na drugoj godini studija, a cilj mu je da se studentima netelekomunikacionih odseka na što jednostavniji način omogući savladavanje planiranog gradiva.
Materijal prati teorijske postavke nastavnih jedinica koje se obraduju na predavanjima, kao i zadatke koji prate ove nastavne jedinice i rade se na časovima vežbi. Polaznu temu u udžbeniku čine linearni vremenski nepromenljivi sistemi koji zajedno sa sinusoidalnim signalima i njihovim osobinama u osnovi predstavljaju motivaciju za Furijeovu analizu signala. Sledi Furijeova analiza periodičnih signala, odnosno Furijeovi redovi. Radi potpunijeg razumevanja
što kroz teoriju što kroz vizuelizaciju, kao i radi lakšeg rešavanja električnih kola, u okviru ove teme razmatrani su i fazori kao i veza Furijeovih redova i fazora. Udžbenik obuhvata i Furijeovu analizu za aperiodične determinističke signale u okviru teme Furijeova transformacija, kao i za slučaj signala koji nisu deterministički, u okviru teme diskretna Furijeova transformacija. Za svaku od tema, radi lakšeg praćenja i razumevanja izlagane materije, u tekst su uključeni i primeri u formi kraćih zadataka.
Knjiga je prvenstveno namenjena studentima koji slušaju predmet Osnovi telekomunikacija na smeru za Elektroniku, ali se autor nada daće knjiga biti od koristi i studentima drugih smerova kao i samim inženjerima.

Cena: 1.050 rsd
Uopštene funkcije: Osnovi teorije sa primjenama u elektrotehnici
Uopštene funkcije
Dragan Filipović

Uvod u teoriju uopštenih funkcija (Dirakova delta funkcija, njeni izvodi i td.), čija upotreba prevladava neke probleme sa kojima se suočava klasična analiza. Razmotrene su i za praksu važne integralne transformacije tih funkcija (Furijeova i Laplasova). Dio knjige je posvećen primjeni uopštenih funkcija u teoriji električnih kola i teoriji elektromagnetskog polja.

Cena: 1.350 rsd
Napredna matematička analiza: zbirka rešenih zadataka (drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje)
Napredna matematička analiza
Milanka Gardašević-Filipović

1 Funkcije više promenljivih
1.1 Neprekidnost i diferencijabilnost
1.2 Parcijalni izvodi i diferencijali
1.3 Gradijent. Izvod u pravcu
1.4 Tangentne ravni i normale na datu površ
1.5 Maklorenov i Tejlorov razvoj
1.6 Ekstremne vrednosti
1.7 Uslovni ekstremumi
2 Krivolinijski, višestruki i površinski integrali
2.1 Krivolinijski integrali po luku
2.2 Krivolinijski integrali po koordinatama
2.3 Dvojni integrali
2.4 Grin-Rimanova formula
2.5 Trojni integrali
2.6 Površinski integrali
2.7 Formule Gaus-Ostrogradskog i Stoksa
3 Teorija polja
3.1 Područje i pravac delovanja polja. Ekviskalarna površ
3.2 Divergencija i rotor
3.3 Vektorske linije
4 Furijeovi redovi i Furijeove transformacije
4.1 Furijeovi redovi
4.2 Furijeove transformacije
5 Kompleksna analiza
5.1 Kompleksne funkcije
5.2 Tejlorov i Loranov red
5.3 Kompleksna integracija
6 Laplasove transformacije
6.1 Laplasove transformacije

Cena: 1.210 rsd
Riemann-ova zeta-funkcija: i njena primena na izračunavanje određenih suma i integrala
Riemann-ova zeta-funkcija
Milorad Stevanović, Predrag Petrović

Riemann-ove zeta funkcija igra centralnu ulogu u mnogim oblastima u kojima se primenjuje kompleksna analiza, kao što je pr. teorija brojeva (npr. generisanje iracionalnih i prostih brojeva) [220, 223, 224], a takode i kao vaˇzan alat u analizi signala u nogim poljima savremene prakse i tehnike, kriptografiji. Istorijski gledano [218, 231], tokom vremena više pažnje je posvećeno proučavanju zatvorenog oblika Riemann-ove zeta funkcije sa pozitivnim celobrojnim argumentima, iz razloga što takve specijalne vrednosti diktiraju svojstva objekata sa kojima su povezani. U fizici kondenzovane materije, na primer, poznata Sommerfeld-ova ekspanzija, koja se koristi za izračunavanje broja čestica i unutrašnje energije elektrona, uključuje Riemann-ovu zeta funkciju sa parnim celobrojnim vrednostima argumenata [129]. Sa druge strane, spin-spin korelaciona funkcija izotropnog spina-1/2 u Heisenberg-ovom modelu [221], izražena je preko ln 2 i Riemann-ove zeta funkcije sa neparnim celobrojnim argumentima [202, 205].

Cena: 1.650 1.617 rsd
TEORIJA ALGORITAMA I ALGORITMIKA
TEORIJA ALGORITAMA I ALGORITMIKA
Miloš Tica

Od prve stranice čitalac shvata da se ovdje radi o djelu koje direktno i otvoreno kaže da računarstvo nije lista nepovezanih programa u nekom od modernih jezika programiranja, nije samo sposobnost korišćtenja brzo naucenih metoda sa kurseva, nije samo mogucnost rješavanja problema iz privrede, onakvih kakvih ih vidimo danas. Naprotiv, racunarstvo je osnovna konstrukcija sutrašnje privrede, sa novim fizickim, ali prije svega novim teoretskim osnovama. Zbog toga mu treba prići ne samo sa praktične strane, nego prije svega sa teoretske.

I ako to cujete od nekog profesora univerziteta, koji više voli teoreme o algoritmima nego algoritme u primjeni, možda ćete sumnjati u tačnost te teze; ali ako isto čujete od nekoga ko dolazi iz visoke prakse računarstva, ko vam pokazuje ovom knjigom šta zaista treba znati da bi se bilo uspješnim u toj struci, sigurno ćete obratiti pažnju.

Cena: 2.200 2.156 rsd
Zbirka zadataka iz algoritama: i struktura podataka
Zbirka zadataka iz algoritama
Dragan Urošević

Osnovno bogatstvo ove knjige predstаvlja skup pažljivo odabranih i veoma ilustrativnih zadataka.
Kvalitetu doprinose i izložena rešenja koja su prvo objašnjena, a zatim i potpuno detaljno implementirana u realnom, savremenom programskom jeziku. Imple­mentacija algoritama i struktura podataka ilustrovana je programskim kodom u programskom jeziku Java. Korišćenje objektno-orijentisanog pristupa omogućilo je jasno razdvajanje apstraktnih interfejsa struktura poda­taka od njihovih mogućih implementacija.

Knjiga je namenjena studentima koji izučavaju oblast algoritama i struktura podataka i može se smatrati dopunom odgovarajućeg udžbenika. Ipak, ovaj materijal se može koristiti i mnogo šire od svoje namene (na primer za pripremu takmičenja iz programiranja).

Cena: 1.650 1.568 rsd
Algoritmi i strukture podataka
Algoritmi i strukture podataka
Dragan Urošević

Knjiga ”Algoritmi i strukture podataka” je pisana prema planu predmeta Algoritmi i strukture podataka koji se sluša na drugoj godini studija na Računarskom fakultetu. U knjizi su detaljno prikazane linearne strukture podataka: liste, stekovi, redovi. Pored toga su opisane različite varijante stabala: binarna stabla, uopštena stabla, B-stabla i varijacije na B-stabla. Preostali deo knjige je posvećen algoritmima koji se često primenjuju u programiranju: algoritmi za sortiranje nizova, algoritmi za pretraživanje kolekcija i nekim značajnim algoritmima vezanim za grafove (pretraga po grafovima, odredjivanje artikulacionih tačaka grafa, odredjivanje mostova grafa, računanje najkraćih puteva i određivanje minimalnog povezujućeg stabla). Knjiga je namenjena svima koji žele da se upoznaju sa osnovnim strukturama podataka i sa klasama često primenjivanih algoritama.

Cena: 1.090 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd