Knjige i priručnici Elektroenergetika i Elektrotehnika

Elektrotehnika: elektrostatika i kola jednosmjerne struje
Elektrotehnika
Slobodan Lubura, Božidar Popović, Srđan Lale

Ovaj rukopis u formi udžbenika ima prvenstveno cilj da unapredi nastavni proces, te da studentima olakša savladavanja nastavnih jedinica iz oblasti elektrotehnike: elektrostatika i jednosmjerne struje. Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima mašinskog, pedagoškog, tehnološkog i fakulteta za proizvodnju i menadžment, Univerziteta u Istočnom Sarajevu na kojima autori izvode nastavu na predmetima Elektrotehnika, Elektrotehnika 1, Elektrotehnika 2 i Osnove elektrotehnike. Nastavni planovi  i  programi pomenutih  predmeta u  potpunosti su obuhvaćeni sadržajem ovog udžbenika, pa se u njemu mogu naći i neke nastavne jedinice koje nisu uobičajene za klasične udžbenike elektrotehnike u kojima se obraduju elektrostatika i jednosmjerne struje. Na osnovu višegodišnjeg iskustva u izvođenju nastave na pomenutim fakultetima i iskustava sa generacijama studenata, odlučili smo, da koliko je to bilo moguće, uprostimo i pojednostavimo matematički alat potreban za praćenje i savladavanje izložene materije. Integralne i diferencijalne jednačine kojima se standardno opisuju različiti fenomeni u pomenutim oblastima elektrotehnike su pojednostavljene i svedene na obične algebarske jednačine ili izraze. Svako poglavlje u udžbeniku obogaćeno je mnoštvom ilustracija i urađenih računskih primjera, kako bi se tim didaktičkim metodama studentima približile izložene nastavne jedinice. Udžbenik se sastoji od devet poglavlja.

Cena: 1.980 1.940 rsd
Modeli za analizu stabilnosti elektroenergetskih sistema
Modeli za analizu stabilnosti elektroenergetskih sistema
Dr Milenko Đurić, red. prof.

Ova monografija obrađuje problematiku STABILNOSTI EES-a (elektroenergetskih sistema). Stabilnost elektroenergetskih sistema (skraćeno EES-a) je veoma kompleksna oblast i ne može se iscrpsti jednim delom. Na srpskom jeziku, praktično ne postoji knjiga koja celovito obrađuje stabilnost EES-a. Osim monografije Dragana Tasića i Nikole Rajakovića "Uticaj potrošnje na naponsku stabilnost elektroenergetskih sistema", praktično ne postoji ni jedna knjiga koja se bavi stabilnošću EES-a. U svetskoj literaturi postoji veći broj knjiga koje se bave ovom oblašću. Neke od njih navedene su u referencama. Namera autora nije bila da napiše delo koje bi, uz korišćenje raspoložive svetske literature, potpuno pokrilo razmatranu oblast. Osnovna ideja ove monografije je da sažme radove autora koji su već objavljeni kako u domaćim, tako i u inostranim časopisima.

U monografiji se ne startuje od elementarnih pojmova vezanih za stabilnost EES-a, već se daju matematički modeli EES-a koji mogu biti baza za razvoj programskih celina (softvera) za analizu stabilnosti složenih EES-a. Prema tome, monografija podrazumeva da čitalac već vlada osnovnim znanjima vezanim za stabilnost dinamičkih sistema pa i EES-a.

Cena: 1.500 rsd
Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije
Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije
Predrag Stefanov, Kristina Džodić, Đorđe Lazović

Rukopis predstavlja osnovno nastavno sredstvo – udžbenik u štampanomobliku namenjen predmetu ,,Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije”, koji se izvodi namaster akademskim studijama studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, na modulu Elektroenergetski sistemi i smeru Obnovljivi izvori energije.
Osnovni tekst je struktuiran u 9 poglavlja. Prvo poglavlje je ujedno i uvod u kome su predstavljene osnovne karakteristike regulacije elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije i njene specifičnosti u odnosu na regulaciju u sistemima sa konvencionalnim energetskim resursima. Data su uvodna razmatranja u pogledu integracije obnovljivih izvora električne energije u elektroenergetski sistem sa aspekta upotrebe energetskih pretvarača.Utomsmislu, dat je sažet presek stanja u oblasti sistema za skladištenje električne energije i predstavljeni su novi načini integracije obnovljivih izvora putem prenosnih mreža visokog napona sa DC prenosom i sa više krajnjih konvertorskih postrojenja za povezivanje sa standardnom AC mrežom.
Svi opisani tehnički izazovi u prvom poglavlju imaju zajednički imenitelj, a to su uređaji energetske elektronike, čije je modelovanje predmet drugog poglavlja.
U okviru drugog poglavlja, obrađene su osnovne strukture naponski kontrolisanih konvertora (VSC): dvonivoski, tronivoski i višenivoski VSC, kao i multimodularni konvertori. Prikazani su osnovni koncepti modelovanja kao što su model usrednjavanja u prostoru stanja, model generalizovanog usrednjavanja, modelovanje u harmonijskomprostoru stanja imetoda crne kutije. Izabran je polumosni VSC, koji čini osnovnu komponentu za formiranje trofaznih konvertora, radi jednostavnijeg prikazivanja nabrojanih načina modelovanja.
Koncepti modelovanja elektroenergetskih sistema i njihovih komponenti predstavljeni su u trećem poglavlju. Izvršeno je poređenje različitih modela sa aspekta upotrebe u analizi stabilnosti radne tačke, analizi malih poremećaja linearizacijom,
analizi signala sa višim harmonicima i analizi nesimetričnih radnih režima. Iako se pokazalo da izbor modela za analizu dinamike određenog sistema nije jednoznačan, niti jednostavan, dq0 sistem je izabran kao jedini koji je detaljno razmatran....

Cena: 3.300 3.234 rsd
Merenja u elektroenergetici
Merenja u elektroenergetici
Aleksandar S. Savić, Jelisaveta Krstivojević, Dragutin Salamon

Namena ove knjige je da se kroz teoriju i praktične primere oblast električnih merenja približi čitaocima. Knjiga je prvenstveno namenjena studentima Elektrotehničkog fakulteta Odseka za energetiku kao osnovni udžbenik za predmet Električna merenja 1. Međutim, ona može da posluži kao dodatna literatura za sve one koji se bave oblašću električnih merenja. Knjiga je organizovana u osam poglavlja. U uvodnim poglavljima obrađene su opšte teme kao što su osnovni pojmovi o merenju, greške mernih sredstava, statistička obrada rezultata merenja. U nastavku knjige obrađeni su električni instrumenti kao i metode za merenje električnih veličina i parametara. Poslednje poglavlje posvećeno je virtuelnim instrumentima, koji danas predstavljaju savremen način za merenje električnih veličina i parametara. Pored teorije, knjiga sadrži veliki broj rešenih računskih zadataka koji predstavljaju realne probleme iz oblasti električnih merenja. Namera je da čitaoci pored teorijskih steknu i praktična znanja.

Cena: 3.960 3.881 rsd
Priručnik za rukovaoce trafostanicama i razvodnim postrojenjima
Priručnik za rukovaoce trafostanicama i razvodnim postrojenjima
Radojle Radetić

Posao rukovalaca u trafostanicama i razvodnim postrojenjima (TS/RP) je veoma kompleksan i zahteva širok opseg znanja. Tu se prvenstveno misli na poznavanje visokonaponske opreme svojih objekata, načina njenog korišćenja i održavanja, pa do otklanjanja jednostavnijih kvarova. Radi potpunijeg razumevanja posla, neophodno je poznavanje i osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema (EES) i njegovih osnovnih karakteristika.
Kao i od svakog radnika JP EMS, i od rukovalaca, se u prvom redu očekuje posvećenost firmi. U okviru toga, važna uloga domaćina i rukovalaca DUTS-a je domaćinsko ophođenje prema svojim objektima (TS/RP), u smislu nadgledanja, čuvanja opreme, održavanja ispravnosti i urednosti postrojenja i objekta u celini.
Jačanjem sistema daljinske komande, od rukovalaca će se zahtevati izuzetan stepen snalažljivosti u objektima EMS-a (jer više neće biti vezan samo za jedan objekat i jedno radno mesto), a preduslov za to je znanje i iskustvo. Takođe, može se očekivati da će uloga rukovalaca biti sve manje izražena, a uloga domaćina sve više. I pored toga, zbog visoke odgovornosti i opasnosti koju sa sobom nosi, posebna pažnja, prilikom provere obučenosti rukovalaca, posvećuje se poznavanju manipulacija rasklopnom opremom na svojim objektima.
Ovim priručnikom pokušano je da se u sažetoj formi obuhvati najneophodnija stručna materija potrebna za rad rukovalaca TS/RP. Podrazumeva se da su rukovaoci tehnička lica koja poseduju osnovna znanja iz oblasti: električnih postrojenja, prenosa električne energije, električnih instalacija, mašina, merenja, relejne zaštite, itd. Sve ove teme se, i na nivou srednje škole, obrađuju daleko detaljnije. Zbog toga su te oblasti u ovom priručniku obrađene veoma kratko – na nivou podsetnika. U ovom priručniku autor se detaljnije bavio samo materijom koja nije obrađivana u pomenutoj literaturi a od značaja je za rad rukovalaca.

Cena: 1.900 1.615 rsd
Priručnik za održavanje visokonaponske opreme
Priručnik za održavanje visokonaponske opreme
Radojle Radetić

Održavanje visokonaponskih postrojenja je stručan, odgovoran, naporan i opasan posao. Od radnika održavanja se očekuje odlično poznavanje posla koji rade, postrojenja u celini, kao i opasnosti koje u njemu postoje. Samo tako se može raditi u okruženju u kome je na udaljenosti od svega nekoliko metara visoki napon – stotine kilovolti. To je napon koji se oseća na koži, a indukcija “udara“ pri svakom dodiru metala. Uslovi za rad su još teži kada dođe do kvara, jer se oni češće događaju pri ekstremnim vremenskim uslovima. Tada se radi praznikom, vikendom, danju i noću, u surovim uslovima, jakom suncu, hladnoći, vetru, kiši, snegu ...
Održavanje postrojenja je struka koja se razvija decenijama. Temelj struke čine znanje stečeno u školi, a zakoni i tehnički normativi, standardi, tehnička regulativa itd. definišu okvire u kojima se radi. Kada se ovome doda i dugogodišnji rad, govori se o iskustvu. Tehnička regulativa, iskusni inženjeri, tehničari i monteri su temeljna vrednost firme, i deo su njenog bogatstva. Predmet ovog priručnika je samo jedan deo tog znanja i iskustva, koji se odnosi na održavanje visokonaponske opreme.

Cena: 1.850 1.573 rsd
Hemijski tragovi, HAARP i potpuna dominacija na planeti Zemlji
Hemijski tragovi, HAARP i potpuna dominacija na planeti Zemlji
Elana Frilend

Ова књига, условно речено, представља наставак издања „Ову харфу анђели несвирају“која се бави савременом применом проналазака Николе Тесле у области електрицитета, на основу који су се развиле многе модерне технологије.

„Машински факултет наставља мисију да из новог угла проучaва дело нашег највећег научника и истовремено прати савремене примене његових идеја. На првом месту оних, које су супротно његовим хуманистичким визијама науке, довеле до развоја технологија нове генерације оружја“, истакао је проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета. Напомињући да академска заједница има обавезу да проучава и ову област, за коју нема стопроцентно утврђених чињеница, он је изразио очекивање да ће наука моћи да понуди бар део одговора на изазове са којима се свет данас суочава.

Књига је инспирисана развојем софистицираних технологија које су, према тврдњама ауторке, довеле до стварања оружја за успостављање доминације над планетом Земљом. Наслов, садржи 1500 референци, углавном званичних докумената и патената којима ауторка поткрепљује наводе  о злоупотребама технологија и вештачки убрзаном глобалном загревању планете и видљивим климатским промена.

 

Cena: 1.690 rsd
Energetski pretvarači 2
Energetski pretvarači 2
Srđan Srdić, Miloš Nedeljković

Prvenstvena namena ovog udžbenika je da posluži studentima treće godine osnovnih studija Energetskog odseka Elektrotehničkog fakulteta kao osnovna literatura za izučavanje oblasti „Energetski pretvarači“. Stoga je sadržaj ovog udžbenika ograničen na teme koje se obrađuju u okviru kursa „Energetski pretvarači 2“, po nastavnom programu koji se primenjuje od školske 2015/16. godine. Udžbenik predstavlja i pokušaj da se, iz široke oblasti „Energetski pretvarači“, izdvoje i analiziraju topologije pretvarača koje su od interesa za studente osnovnih i master studija. Osim toga, ova knjiga može korisno poslužiti inženjerima i istraživačima u privredi pri rešavanju praktičnih problema. Uvek može da se postavi pitanje pravilnog odmeravanja i usklađivanja obima i odnosa pojedinih, po prirodi često i heterogenih pitanja iz ove oblasti. Autor, međutim, nalazi da su ovde obrađene teme neophodne u procesu formiranja inženjera u oblasti energetike, koji treba da ima sposobnost šireg sagledavanja oblasti koju izučava.

Cena: 1.200 rsd
Energetski pretvarači 1
Energetski pretvarači 1
Srđan Srdić, Miloš Nedeljković

Prvenstvena namena ovog udžbenika je da posluži studentima treće godine osnovnih studija Energetskog odseka Elektrotehničkog fakulteta kao osnovna literatura za izučavanje oblasti „Energetski pretvarači“. Stoga je sadržaj ovog udžbenika ograničen na teme koje se obrađuju u okviru kursa „Energetski pretvarači 1“ (13E013EP1), po nastavnom programu koji se primenjuje od školske 2015/16. godine. Udžbenik predstavlja i pokušaj da se, iz široke oblasti „Energetski pretvarači“, izdvoje i analiziraju osnovne topologije pretvarača. Osim toga, ova knjiga može korisno poslužiti inženjerima i istraživačima u privredi pri rešavanju praktičnih problema. Uvek može da se postavi pitanje pravilnog odmeravanja i usklađivanja obima i odnosa pojedinih, po prirodi često i heterogenih pitanja iz ove oblasti. Autori, međutim, nalaze da su ovde obrađene teme neophodne u procesu formiranja inženjera u oblasti energetike, koji treba da ima sposobnost šireg sagledavanja oblasti koju izučava.

Cena: 1.200 rsd
Termički procesi u elektroenergetici
Termički procesi u elektroenergetici
Dardan Klimenta
Cena: 3.600 3.528 rsd
Statističke metode u elektroenergetici: 3. izdanje
Statističke metode u elektroenergetici
Predrag Osmokrović, Miroslav Pešić, Ćemal Dolićanin, Koviljka Stanković

Većine pojava u prirodi, društvu i nauci su podložne slučajnim promenama. Sadržaj ove knjige upravo govori o tim promenamau elektroenergetici i to kroz nekoliko celina: uvodni deo, pregled osnovnih pojmova verovatnoće, planiranje, izvođenje i analiza rezultata, statističko ocenjivanje standardizovanih ispitnih metoda, statistički prikaz izolacione sposobnosti, zakon uvećanja, kao i gomilom pod-oblasti.

Cena: 1.980 1.940 rsd
Projektovanje distributivnih transformatora
Projektovanje distributivnih transformatora
Radovan Radosavljević, Jelena Krstović

Studenti energetskog odseka Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu su u sklopu predmeta "Transformatori" bili u obavezi da urade projekat ”Proračun distributinog transformatora”. Studenti prethodno stiču teorijska znanja iz transformatora, posle kojih rade vežbe u laboratoriji.Ova knjiga je namenjena njima kako bi im olakšala proces projektovanja, a njena materija je sistematizovana po tematskim celinama u 20 poglavlja. Dat je i primer projektovanja jednog suvog transformatora.

Cena: 2.970 rsd
Zbirka rešenih zadataka iz proizvodnje, prenosa i upotrebe električne energije
Zbirka rešenih zadataka iz proizvodnje, prenosa i upotrebe električne energije
Jovan Štarklj

PREDGOVOR ZA PRVO IZDANJE
Ova zbirka rešenih zadataka je namenjena inženjerima elektrotehnike, koji su
zaposleni u preduzećima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije. Za razumevanje zadataka iz zbirke, čije rešavanje ne zahteva duge i složene proračune, potrebno je znanje iz predmeta koji se izučavaju na redovnim studijama elektrotehničkih fakulteta, smer elektroenergetski sistemi.
Autor zahvaljuje recenzentima rukopisa zbirke za korisne primedbe, predloge i zapažanja. Rukopis je prekucao i slike brižljivo uradio Nikola Obradović, na čemu mu najsrdačnije zahvaljujem.
PREDGOVOR ZA ŠESTO IZDANJE
Šesto izdanje zbirke je znatno prošireno, struktura je poboljšana i ispravljene su
primećene greške. Najsrdačnije se zahvaljujem recenzentima, kao i kolegama:
mr Božidaru B. Radoviću, dr Vladimiru Stanojeviću, Stanku Jankoviću i
mr Vladimiru Miliću na savetima i primedbama, koje su znatno smanjile
nedostatke zbirke.

Cena: 1.650 1.617 rsd
Nanostrukturne solarne ćelije
Nanostrukturne solarne ćelije
Biljana Todorović Marković Zoran Marković

 

Cilj autora knjige je bio da širu javnost upozna sa problematikom izrade solarnih ćelija na bazi ugljeničnih nanomaterijala. Sama knjiga je tematski gledano podeljena u tri celine:

 

• Prva celina (prvih sedam poglavlja) je namenjena upoznavanju čitalačke publike sa modernim nesilicijumskim tehnologijama konstrukcije solarnih ćelija, kao i ekonomskoj isplativosti izrade i korišćenja solarnih ćelija. Ova poglavlja su pisana na takav način da mogu da ih razumeju i neinženjerski potkovani čitaoci.

 

• U drugom delu knjige (poglavlja 8, 9 i 10) su detaljno prikazane osobine ugljeničnih nanomaterijala, kao i njihova potencijalna primena i isplativost u izradi solarnih ćelija. Rezultati prikazani u ovom delu knjige su plod dugogodišnjih istraživanja samih autora knjige i namenjeni su studentima doktorskih studija, postdoktorantima koji razvijaju ove materijale, kao i stručnjacima za plastične solarne i grafenske solarne ćelije.

 

• U okviru dodatka knjige date su osnove fizike poluprovodnika i predstavljene su osnovne osobine klasičnih makroskopskih poluprovodnika kao što su silicijum i germanijum. Ovaj deo knjige je namenjen studentima doktorskih studija koji hoće da se bliže upoznaju sa fizikom čvrstog stanja.

 

Cena: 1.980 1.940 rsd
Analiza elektroenergetskih sistema II
Analiza elektroenergetskih sistema II
Nikola Rajaković

njiga svojim sadržajem obuhvata sledeće oblasti: uvod u proračun tokova snaga, predstava mreže, formulacija problema raspodele snaga preko jednačina injektiranja snaga, numerički postupci za rešavanje jednačina injektiranja snaga, primene proračuna tokova snaga, nalaženje raspodele snaga primenom tehnike slabo popunjenih matrica, proračun tokova snaga i naponskih prilika u distributivnim mrežama, optimalna raspodela snaga, uvod u stabilnost elektroenergetskih sistema, stabilnost na male poremećaje, tranzijentna stabilnost, naponska stabilnost, ekonomsko vrednovanje varijanti, ekonomska gustina struje nadzemnih vodova kao i trajno dozvoljena gustina struje.

Cena: 2.750 2.695 rsd
Distribucija električne energije: Rešeni primeri
Distribucija električne energije
Dragoslav Perić Miladin Tanasković Tomislav Bojković
Ova knjiga je logičan nastavak i kompletiranje teorijskih objašnjenja iz knjige "Distribucija električne energije" sa rešenim primerima iz prakse. Obrađene su mnogobrojne tematike koji se tiču elektrodistribucije; elektrodistribucija u regulisanoj i deregulisanoj elektroprivredi, struje kratkih spojeva i uzemljenje, distributivne transformatorske stanice, distributivni kablovski vodovi, distributivni nadzemni vodovi, potrošači, priključci i merenje električne energije, kvalitet distribucije električne energije, planiranje elektrodistributivne mreže, male elektrane u elektrodistributivnoj mreži itd.
Cena: 2.700 2.646 rsd
Distribucija električne energije
Distribucija električne energije
Milan Tanasković, Tomislav Bojković, Dragoslav Perić

Autori su problematiku distribucije električne energije razvrstali u devet poglavlja. Unutar ovih poglavlja obrađene su mnogobrojne tematike, problemi i rešenja i druga pitanja koji se tiču elektrodistribucije; elektrodistribucija u regulisanoj i deregulisanoj elektroprivredi, struje kratkih spojeva i uzemljenje, distributivne transformatorske stanice, distributivni kablovski vodovi, distributivni nadzemni vodovi, potrošači, priključci i merenje električne energije, kvalitet distribucije električne energije, planiranje elektrodistributivne mreže, male elektrane u elektrodistributivnoj mreži itd.

Cena: 3.600 3.528 rsd
Zbirka zadataka iz opšte energetike
Zbirka zadataka iz opšte energetike
Mileta Žarković, Tomislav Rajić

Knjiga “Zbirka zadataka iz opšte energetike” namenjena je za sticanje fundamentalnih
inženjerskih znanja iz oblasti energetike. Knjiga je koncipirana tako da primerima i
zadacima pokrije kompletno gradivo predmeta Opšta energetika na osnovnim
akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Sadržaj knjige se
odnosi na sledeće oblasti: termoenergetika, sagorevanje i kaloričnost goriva, obnovljivi
izvori energije, protok fluida, energetskа efikansost zgrada, inžinjerska ekonomija i
planiranje u energetici.
U prvom poglavlju zbirke predstavljeni su opšti pojmovi termodinamike i nakon toga
su obrađeni primeri različitih termodinamičkih ciklusa koji se odnose na transformaciju
energije u termoelektranama sa parnom i gasnom turbinom, motorima sa unutrašnjim
sagorevanjem i toplotnim pumpama. U ovom poglavlju akcenat je stavljen na efikasnost
transformacije toplotne energije u mehaničku energiju. Drugo i treće poglavlje
predstavljaju sagorevanje i kaloričnost goriva pri čemu se bave transformacijom
hemisjke u toplotnu energiju, toplotnom moći goriva i emisijom štetnih gasova. Četvrto
poglavlje se bavi osnovnim primerima transformacije energije vetra i sunca kao
obnovljivih izvora energije. U petom poglavlju uvedeni su osnovni pojmovi dinamike
fluida u cilju obrade primera transporta fluida. Energetska efikasnost zgrada je obrađena
u šestom poglavlju gde su predstavljeni primeri proračuna potrošnje energije u
zgradama koji se baziraju na postojećim domaćim standardima. Sedmo poglavlje bavi
svim aspektima inžinjerske ekonomije u smislu proračuna investicije u vremenu i
isplativosti projekata u energetici. Osmo poglavlje predstavlja kombinovane zadatke
koji mogu poslužiti za proveru stečenog znanja u unapred predstavljenim poglavljima.
Deveto poglavlje predstavlja softverski alat EnergyPLAN koji služi za modelovanje i
analizu energetskih sistema. U ovom poglavlju su kroz primere data detaljna uputstva
za korišćenje softvera i analiziran je energetski sistem Srbije.

Cena: 1.650 1.617 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd