Knjige i priručnici

Modelovanje softvera na jeziku UML: I deo: modelovanje strukture
Modelovanje softvera na jeziku UML
Igor Tartalja

Tema ove knjiga je modelovanje strukturnih aspekata objektno orijentisanog softvera i relevantnih aspekata hardvera na kojem se softver izvršava. Autor se odlučio na pisanje knjige nakon više od dvadeset godina iskustva držanja predmeta Projektovanje softvera (ranije pod nazivom Objektno orijentisani softver) na modulu Računarska tehnika i informatika i studijskom programu Softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na predmetu se izučavaju principi projektovanja softvera uz njegovo modelovanje na jeziku UML i primenu poznatih projektnih uzoraka. Knjiga, čija je tema modelovanje strukturnih aspekata, pokriva samo jedan deo građe za ovaj predmet.
Primarni motiv autora za pisanje ove knjige je bio da svoja iskustva stečena kroz proces razvoja softvera, a naročito iskustva u prenošenju znanja na predmetu koji se bavi projektovanjem softvera, objedini i prenese čitaocu. Knjiga je namenjena svima koji nameravaju da se u karijeri bave projektovanjem softvera na profesionalan način. To su prevashodno studenti softverskog ili računarskog inženjerstva, kao i studenti drugih usmerenja u širokoj oblasti računarstva. Ali knjiga je namenjena i onima koji, iako već odavno nisu studenti, žele da prošire, unaprede i sistematizuju svoja znanja iz projektovanja softvera. Tu spadaju analitičari, projektanti, programeri, testeri i drugi neposredni učesnici u razvoju i održavanju softvera.

Cena: 2.750 2.695 rsd
Uvod u savremene video tehnologije i sisteme
Uvod u savremene video tehnologije i sisteme
Ana Gavrovska

Komunikacija putem video signala je od izuzetnog interesa u savremenom dobu. Video služi za prenos vizuelne informacije i njegova upotreba kao dopadljivog medijskog sadržaja je veoma značajna za krajnje konzumente istog, ali i za inženjere elektrotehnike i računarstva. Produkcija video materijala se poslednjih godina višestruko povećala, čemu su doprinele, između ostalog, i internet tehnologije i težnja za osvajanjem novih tržišta.
Smatra se da će uskoro udeo video prenosa prevazići osamdeset procenata ukupnog telekomunikacionog saobraćaja, pa zato video tehnologije zauzimaju posebno mesto u oblasti telekomunikacija i multimedije.

Imajući u vidu primarni cilj ovog udžbenika, a to je da se čitalac osposobi za osnovno razumevanje video tehnologija i sistema, odabrana su poglavlja koja doprinose sagledavanju videa, njegove primene i značaja video komunikacije. Naime, u ovoj knjizi su odabrana poglavlja koja ne uzimaju u obzir specifičnost konkretnog video sistema zbog postojeće raznovrsnosti, ali sa druge strane strane pružaju opšta znanja i osvrt na neke konkretne primere. Na primer, televizijski standardi su važni za poznavanje video osnova, pa je zbog toga posebna pažnja posvećena nekim od njih.

Cena: 1.760 1.725 rsd
Uvod u programiranje: zbirka zadataka iz programskog jezika C
Uvod u programiranje
Milan Škarić, Viktor Radović

Zbirka sadrži preko 400 odabranih zadataka koji čitaoca postepeno uvode u svet programiranja, omogućavajući svakome da lako i prirodno savlada programski jezik C.
Svako poglavlje sadrži teorijski uvod koji čitaocu omogućava da se upozna sa osnovnim konceptima objašnjenim u odgovarajućem poglavlju. Nakon uvoda sledi deo s primerima u kome se nalaze urađeni zadaci koji ilustruju način rada s materijom obrađenom u poglavlju. Iza primera su zadaci čija su rešenja data na kraju poglavlja, i koji su koncipirani tako da uvežbavaju čitaoca za sve složenije zadatke. Nakon njih su dati zadaci za vežbu koji služe za samostalno uvežbavanje pređene materije. Zadaci na koje treba obratiti posebnu pažnju obeleženi su odgovarajućim slovom pored broja zadatka: T – težak zadatak i B – bitan zadatak.

Cena: 1.200 1.140 rsd
Zbirka zadataka iz opšte energetike
Zbirka zadataka iz opšte energetike
Mileta Žarković, Tomislav Rajić

Knjiga “Zbirka zadataka iz opšte energetike” namenjena je za sticanje fundamentalnih
inženjerskih znanja iz oblasti energetike. Knjiga je koncipirana tako da primerima i
zadacima pokrije kompletno gradivo predmeta Opšta energetika na osnovnim
akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Sadržaj knjige se
odnosi na sledeće oblasti: termoenergetika, sagorevanje i kaloričnost goriva, obnovljivi
izvori energije, protok fluida, energetskа efikansost zgrada, inžinjerska ekonomija i
planiranje u energetici.
U prvom poglavlju zbirke predstavljeni su opšti pojmovi termodinamike i nakon toga
su obrađeni primeri različitih termodinamičkih ciklusa koji se odnose na transformaciju
energije u termoelektranama sa parnom i gasnom turbinom, motorima sa unutrašnjim
sagorevanjem i toplotnim pumpama. U ovom poglavlju akcenat je stavljen na efikasnost
transformacije toplotne energije u mehaničku energiju. Drugo i treće poglavlje
predstavljaju sagorevanje i kaloričnost goriva pri čemu se bave transformacijom
hemisjke u toplotnu energiju, toplotnom moći goriva i emisijom štetnih gasova. Četvrto
poglavlje se bavi osnovnim primerima transformacije energije vetra i sunca kao
obnovljivih izvora energije. U petom poglavlju uvedeni su osnovni pojmovi dinamike
fluida u cilju obrade primera transporta fluida. Energetska efikasnost zgrada je obrađena
u šestom poglavlju gde su predstavljeni primeri proračuna potrošnje energije u
zgradama koji se baziraju na postojećim domaćim standardima. Sedmo poglavlje bavi
svim aspektima inžinjerske ekonomije u smislu proračuna investicije u vremenu i
isplativosti projekata u energetici. Osmo poglavlje predstavlja kombinovane zadatke
koji mogu poslužiti za proveru stečenog znanja u unapred predstavljenim poglavljima.
Deveto poglavlje predstavlja softverski alat EnergyPLAN koji služi za modelovanje i
analizu energetskih sistema. U ovom poglavlju su kroz primere data detaljna uputstva
za korišćenje softvera i analiziran je energetski sistem Srbije.

Cena: 1.650 1.617 rsd
Laserske tehnike i metrologija u ferenzičkim naukama
Laserske tehnike i metrologija u ferenzičkim naukama
Stevo Jaćimovski, Anđelka Milosavljević, Radovan Radovanović, Milesa Srećković

Oblast forenzike zahteva specifične tehnike kontrole, ispitivanja, pra´cenja i ocene
kvaliteta i kvantiteta materijala, sa visokim stepenom pouzdanosti rezultata, ˇcesto
i sa malim količinama uzoraka. Tehnike zapisa, čuvanja i obrade podataka imaju
mnogo dodirnih tačaka u domenu optike. Laserska tehnika, koja predstavlja sigurnu
podršku nedestruktivnim tehnikama ispitivanja materijala, ,,olakšala” je primenu
optičkih metoda, a razvijen je i niz novih metoda koherentne optike, koji se odvijaju
u kategorijama, koje kreću od kontinualnih do najkraćih postojećih impulsa elektromagnetnog zračenja u području attosekunde i zeptosekunde.
U monografiji će biti razmotrene izabrane tehnike zasnovane na metodima primene
visoko-koherentnih osobina, ali i metode na bazi nelinearnih fenomena. Biće
razmotrena interdisciplinarna sprega više naučnih metoda, koja omogućava indirektno
merenje veličina, što je mnogo teže realizovati ,,neoptičkim” i ,,nelaserskim
metodama”.

Cena: 1.980 1.940 rsd
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike: četvrti deo kola promenljivih struja
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike
Gradimir Božilović, Antonije Đorđević, Dragan Olćan

Ova knjiga je poslednji, četvrti deo zbirke koja je namenjena predmetima grupe Osnovi elektrotehnike (osnovi elektrotehnike I i II, praktikum iz osnova elektrotehnike I i II i laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehnike). Svojim sadržajem, ovaj deo zbirke pokriva kola promenljivih struja. Zadaci unutar zbirke su iz oblasti: promenljive struje, elementi kola promenljivih struja, jednostavna kola prostoperiodičnih struja, složena kola prostoperiodičnih struja, teoreme, kola sa spregnutim kalemovima, trofazna kola, frekvencijske karakteristike i prelazni režimi.

Cena: 1.870 1.833 rsd
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike: treći deo elektromagnetizam
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike
Gradimir Božilović, Antonije Đorđević, Dragan Olćan

Ova knjiga dolazi kao treći od četiri dela zbirke koja je namenjena predmetima grupe Osnovi elektrotehnike (osnovi elektrotehnike I i II, praktikum iz osnova elektrotehnike I i II i laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehnike). Svojim sadržajem, ovaj treći deo zbirke pokriva elektromagnetizam. Zadaci unutar zbirke su iz oblasti: Stalno magnetsko polje u vakuumu, stalno magnetsko molje u prisustvu materijala, promenljivo elektromagnetsko polje, energija magnetskog polja i magnetske sile, Maksvelove jednačine i kretanje naelektrisane čestice u električnom i magnetskom polju.

Cena: 1.200 rsd
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike: drugi deo stalne struje
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike
Gradimir Božilović, Antonije Đorđević, Dragan Olćan

Збирка задатака из Основа електротехнике, Сталне струје, излази као други од четири дела збирке која је намењена предметима групе Основи електротехнике, који се предају по наставном плану прве године Основних академских студија електротехнике и рачунарства на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Ти предмети су Основи електротехнике 1 и 2, Практикум из Основа електротехнике 1 и 2, и Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике.
Овај помоћни уџбеник је проистекао из нарасле потребе за обједињеном збирком
питања и задатака која са већ постојећим уџбеником „Основи електротехнике“ А. Ђорђевића (који је иницирао писање ове збирке) представља потребну и довољну литературу за предмете Основи електротехнике 1 и 2. Збирка у потпуности покрива градиво које се ради на вежбама, обезбеђује материјал за самостални рад студената, укључујући и проверу знања на задацима тежине испитних задатака и питања, а садржи и додатни материјал за проширивање знања.
Као и уџбеник „Основи електротехнике“, збирка је подељена у четири дела. Први део покрива електростатичко поље, други део поља и кола сталних струја, трећи део збирке обухвата стална магнетска поља и променљива електромагнетска поља, а четврти део се бави колима временски променљивих струја.
Задаци без звездице су уводни и основни, а заједно са тежим задацима, означеним једном звездицом, одговарају предметима Основи електротехнике 1 и 2. Задаци са две и три звездице представљају материјал за продубљивање знања, а део тих задатака је намењен и Практикумима из Основа електротехнике. Једноставнија питања и задаци покривају и тематске јединице које се обрађују на предмету Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике.

Cena: 1.760 1.725 rsd
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike: prvi deo elektrostatika
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike
Gradimir Božilović, Antonije Đorđević, Dragan Olćan

Збирка задатака из Основа електротехнике, Електростатика, излази као први од четири дела збирке која је намењена предметима групе Основи електротехнике, који се предају по наставном плану прве године Основних академских студија електротехнике и рачунарства на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Ти предмети су Основи електротехнике ! и 2, Практикум из Основа електротехнике 1 и 2,и Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике.
Збирка у потпуности покрива градиво које се ради на вежбама, обезбеђује материјал за самостални рад студената, укључујући и проверу знања на задацима тежине испитних задатака и питања, а садржи и додатни материјал за проширивање знања.
Као и уџбеник „Основи електротехнике“, збирка је подељена у четири дела. Први део покрива електростатичко поље, други део поља и кола сталних струја, трећи део збирке обухвата стална магнетска поља и променљива електромагнетска поља, а четврти део се бави колима временски променљивих струја.
Задаци без звездице су уводни и основни, а заједно са тежим задацима, означеним једном звездицом, одговарају предметима Основи електротехнике 1 и 2. Задаци са две звездице представљају материјал за продубљивање знања, а део тих задатака је намењен и Практикумима из Основа електротехнике. Једноставнија питања и задаци покривају и тематске јединице које се обрађују на предмету Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике.

Cena: 1.200 rsd
Uvod u IoT: (Internet of Things)
Uvod u IoT
Dejan D. Drajić

Može se reći da je IoT globalna mrežna infrastruktura koja spaja fizičke i virtuelne objekte putem korišćenja prikupljenih podataka i mogućnosti komuniciranja. Ova infrastruktura uključuje postojeći i evoluirajući Internet i mreže koje se razvijaju. Ona će ponuditi identifikaciju objekata, korišćenje senzora i mogućnost konekcije na bazi razvoja nezavisnih kooperativnih servisa i aplikacija. Biće okarakterisana visokim stepenom autonomnog prikupljanja podataka, javljanjem o događajima, konektivnošću i interoperabilnošću. Preciznije definicije IoT date su u uvodu.
Generalno, WSNs, M2M i CPS su slični IoT-u budući da imaju iste komponente. Međutim, razlika je u opsegu primene ova četiri pojma. Ipak treba ukazati da se danas kao sinonimi često koriste M2M i IoT. Takođe treba znati da su definicije M2M, WSNs, CPS i IoT evoluirale sa razvojem tehnologije i novih ideja.
Potencijalne koristi od IoT skoro da nemaju granice i odgovarajuće aplikacije menjaju načine kako radimo i živimo, štedeći vreme i resurse i omogućavajući nove pristupe za dalji razvoj i uvođenje inovacija. IoT omogućava privatnim i društvenim organizacijama da upravljaju imovinom, optimizuju performanse irazviju novemodele poslovanja.IoTje vitalni instrument koji omogućava razvijenom društvu da usavrši načine korišćenja energije i optimizuje sve vrste prevoza i transporta. Očigledna je komplementarnost sa računanjem u oblaku (Cloud computing), obradom velikih (količina) podataka (Big Data) i budućim javnim mobilnim mrežama, kao što je 5G. Uspeh prodora IoT zavisiće od razvoja eko-sistema, odgovarajućih pravnih normi i atmosfere poverenja gde su, pored ostalog, važni i aspekti identifikacije, privatnosti i sigurnosti.

Posle uvodne glave, u drugoj glavi se veoma opširno razmatraju postojeća standardizaciona tela kao i do sada doneti standardi. U nastavku ove glave detaljno se prikazuje i odgovarajuća arhitekturaidajunekirezultatijednogveomaopsežnogprojekta.Trećaglavasebavi odgovarajućim IoT protokolima i projektom gde je analizirana primena IPv6 i okviru IoT. U četvrtoj, opsežnijoj, glavi se razmatraju aplikacije. Ukazuje se na niz mogućih primena IoT, da bi na kraju bili analizirani rezultati niza relevantnih projekata. U prethodnom udžbeniku su posebne glave posvećene „pametnoj mreži“ (smart grid) i brizi o zdravlju (ehealth). U ovome udžbeniku se, u sledeće dve glave, posebno analiziraju „pametne kuće“ i „pametni gradovi“. U sedmoj glavi, koja je potpuno posvećena tekućem stanju u ovoj oblasti, prikazuju se odgovarajući komunikacioni moduli, a u osmoj IoT komunikacione tehnologije. Problemi sigurnosti su detaljno analizirani u posebnoj glavi u napred pomenutom udžbeniku, a u okviru ovoga udžbenika su ukratko obrađeni jednim delom u uvodnoj glavi. Neki specifični problemi, vezani za sigurnost i privatnost, takođe su analizirani na odgovarajućim mestima.

Cena: 1.150 rsd
React i React Native: Izgradnja međuplatformskih JavaScript aplikacija
React i React Native
Adam Boduch

React i React Native: Izgradnja međuplatformskih JavaScript aplikacija

Četvrto izdanje popularne knjige React, ažurirano za najnoviju verziju React 18 učiniće da od početnika postanete majstor za razvoj React aplikacija

Ključne funkcije

- Najnovije funkcije React-a - automatsko paketno ažuriranje stanja i određivanje prioriteta ažuriranja stanja

- Naučite više o React arhitekturi da biste pisali međuplatformske aplikacije korišćenjem biblioteka, kao što je NativeBase

- GraphQL i Apollo za izgradnju skalabilnog backend-a za vaše aplikacije

Opis knjige

Tokom godina, React i React Native su se, među JavaScript programerima, pokazali kao popularan izbor za kompletan i praktičan vodič za React ekosistem. Ovo četvrto izdanje prati najnove funkcije, poboljšanja i ispravke verzije React 18, a istovremeno je kompatibilno i sa platformom React Native. Nova poglavlja obuhvataju važne funkcije i koncepte modernog razvoja međuplatformskih aplikacija, pomoću React-a.

Od osnova do popularnih komponenti, kao što su Hooks, GraphQL i NativeBase, korak po korak, ovaj definitivan vodič će vam pomoći da  postanete najbolji React programer.

Počećete tako što ćete učiti o osnovnim blokovima React komponenti. Dok budete napredovali kroz poglavlja, radićete sa funkcionalnostima višeg nivoa razvoja aplikacija, a zatim ćete primeniti svoje znanje na razvoj komponenti korisničkog interfejsa za veb i izvorne platforme. U završnim poglavljima ćete naučiti da svoju aplikaciju spojite sa robusnom arhitekturom podataka.

Kad završite knjigu moći ćete, na više mobilnih platformi, da izgradite React aplikacije za veb i React Native aplikacije.

Naučićete

- da istražujete React arhitekturu, svojstva komponenti, stanje i kontekst

- da doristite React Hooks za rukovanje funkcijama i komponentama

- da implementirate razdvajanje koda, pomoću lenje komponente i Suspense-a

- da izgradite robusne korisničke interfejse za mobilne i desktop aplikacije, pomoću Material-UI

- da pišete zajedničke komponente za Android i iOS aplikacije, pomoću React Native radnog okvira

- da pojednostavite dizajn rasporeda za React Native aplikacije pomoću biblioteke NativeBase

- da pišete GraphQL šeme za pokretanje veb i mobilnih aplikacija

- da implementirate komponente vođene Apollo klijentom

Kome je ova knjiga namenjena

Ova knjiga je za svakog JavaScript programera koji želi da koristi React i React Native za razvoj mobilnih i veb aplikacija. Nije potrebno prethodno poznavanje React-a, ali je radno poznavanje JavaScript-a neophodno, za praćenje opisanog sadržaja.

 

Cena: 2.860 2.574 rsd
Patov zakon i uspešni tehnokrata
Patov zakon i uspešni tehnokrata
Arčibald Pat

Ova knjiga je klasik. Na početku se doživljava kao zabavna i smešna, a na kraju shvatite da je sve istinito. Prvo izdanje mi je promenilo život. Pozajmio sam knjigu svom podređenom kolegi u IBM-u i nije mi je vratio dok nije postao moj šef.“

Dr Dejv Tompson, IBM fellow (u penziji)

 

U TEHNOLOGIJI DOMINIRAJU DVA TIPA LJUDI: ONI KOJI RAZUMEJU ONO ČIME NE
UPRAVLJAJU I ONI KOJI UPRAVLJAJU ONIM ŠTO NE RAZUMEJU

Bez obzira na to da li ste u biznisu, IT-ju, ili ste tehnokrata frilenser, želećete da naučite Patove teškom mukom stečene mudrosti, i smejaćete se ‒ celim putem do banke!

Dok savladavate istinska pravila ličnog razvoja tehnološkog sveta, upoznaćete likove kao što je uspešni tehnokrata, doktor I.M. Šarp. Otkrićete kako on, dovodeći svojim projektima firmu skoro do bankrota, svoje neuspehe predstavlja kao pobede u karijeri i, nekako, iz toga izlazi kao heroj. A upoznaćete i mučenika kao što je Rodžer Prufsvordi, koji se, iako je top profesionalac, nalazi na dnu hijerarhije – i razumećete zašto i kako on marljivo čuva to svoje mesto.

„Patov humor varira od oštrog do neobičnog, i uvek je na mestu. Čitaoci će se podsetiti mnogih svojih iskustava i lekcija iz života za koje bi voleli da su ih naučili ranije u svojoj karijeri.“ - Erik Herc, bivši izvršni direktor i generalni menadžer IEEE.

Cena: 2.000 1.800 rsd
Dizanje organizacije
Dizanje organizacije
Robert Taunsend

Teorija X:

  1. Ljudi mrze da rade.
  2. Ljude treba pokretati i zastrašivati kaznama kako bi se kretali ka ciljevima organizacije.
  3. Ljudi vole sigurnost, nisu ambiciozni, vole da im se kaže šta da rade, ne vole odgovornost.

Teorija Y:

  1. Ljudi ne mrze rad. Rad je prirodna stvar, poput odmora ili igre.
  2. Ljude ne treba terati ili zastrašivati. Ako se posvete zajedničkom cilju, motivisaće sami sebe bolje nego što vi to možete da učinite.
  3. Ali uložiće sebe samo onoliko koliko im je potrebno da zadovolje svoj ego i potrebu za razvojem.

Robert Taunsend tvrdi:
ORGANIZOVATI KOMPANIJU ZNAČI ZASNOVATI JE NA TEORIJI Y.

ao i Taunsendov način poslovanja, ovaj klasik je koncizna, precizna, praktična, zabavna i jedna od najbolje napisanih knjiga o tome šta znači biti lider. Svevremeno upečatljivi, duhoviti i verodostojni uvidi o ljudskoj prirodi, motivaciji i načinu upravljanja dolaze sa samog izvora iskustva i potkrepljeni su obiljem anegdota iz stvarnog života. Godine su samo potvrdile relevantost ovog raspričanog rečnika biznisa – kako zbog oštroumne jezgrovitosti i primenjivosti odrednica, tako i zbog trijumfa usaglašenosti između reči i dela njegovog tvorca i trijumfa koncepta koji šefove uči da nisu gospodari, a radnike da nisu robovi.

„Najvažniji posao lidera jeste da motiviše i organizuje ljude. Kad sam prvi put pročitao ovu knjigu, uvideo sam koliko fokusiranost na procese i optimizaciju može biti pogrešna ukoliko se dizanje organizacije ne shvati kao uzdizanje ljudi. Organizovana je kao rečnik, pa vas stalno poziva da je listate. Kad god joj se vratite, bolje ćete razumeti kako je uspela da izgradi kult knjige koju svaki menadžer i svaki zaposleni treba da pročita.“
— Bojan Leković, osnivač/CEO KupujemProdajem

Cena: 2.000 1.800 rsd
Knjiga o Netfliksu: Ne pravilima
Knjiga o Netfliksu
Rid Hejstings i Erin Mejer

Saznajte kako se video-klub koji diskove šalje poštom neverovatnom brzinom preobrazio u jednu od najneobičnijih i najuspešnijih kompanija u istoriji.

Kada je razvoj kompanije postavio ne kao poslovni nego kao kulturni poduhvat, Netfliksov tvorac je pokrenuo revoluciju. Odbacio je pravila po kojima se upravljaju druge firme i u centar svog sveta postavio – ljude. Rid Hejstings je izgradio kulturu slobode i odgovornosti, a svoju kompaniju načinio sposobnom da se prilagođava naglim promenama koje nameće savremeno doba.

Za svakoga ko uči i stvara, otpočinje ili vodi posao, teži inovativnosti i ostvarenosti, kultura Netfliksa je postala uzor i inspiracija.

Cena: 2.130 1.917 rsd
Predatorsko razmišljanje
Predatorsko razmišljanje
Dejv Trot

KAKO NADIGRATI KONKURENCIJU!

Dva istraživača probijala su se kroz džunglu.
Odjednom, začuli su riku tigra.
Jedan je seo i izvukao patike iz ranca.
Drugi mu je rekao: „Ti si lud, ne možeš biti brži od tigra.“
„Ne moram da budem brži od tigra. Treba samo da budem brži od tebe.“

 

Kada ste suočeni sa problemom koji ne možete da rešite, krenete ka izvoru i promenite kontekst.

 

Dejv Trot se obraća širokoj publici, nastojeći da praktičnim primerima predstavi delotvornost kreativnog promišljanja – koje provokativno naziva predatorskim.

 

Anegdotskim pričama iz istorije biznisa, kulture, umetnosti, sporta, stvarnosti uopšte, a pre svega iz svog ličnog i profesionalnog sveta, Trot je uspostavio kako istinski masterklas na temu nadmudrivanja konkurencije, tako i nadahnjujuću knjigu koja na kreativan način otkriva suštinu našeg postojanja u zajednici s drugima.

 

"Lekcije koje naučite sami daleko su moćnije od pravila koja upamtite kao papagaj. Ostaju u vama. Zbog toga ovu knjigu čini serija priča umesto liste pravila. Priča koje su uticale na mene i iz kojih sam naučio šta je predatorsko razmišljanje. Primeri iz najrazličitijih mogućih oblasti. Na taj način naučićete principe i primeniti ih onako kako vama odgovara, na način na koji ja nisam mogao ni da pomislim. U tome je suština predatorskog razmišljanja."

U poslu, kao i u životu, svako od nas mora da se izbori za svoje mesto. Ova knjiga nam pokazuje kako da tu bitku ne vodimo laktovima nego pameću. Pravo je uživanje otkriti toliko inspirativnih primera iz stvarnog života koji potvrđuju uspeh stvaranja i praktične mudrosti.“
— Bojan Leković, osnivač/CEO KupujemProdajem

Cena: 1.280 1.152 rsd
Medvedi na putu
Medvedi na putu
Bojan Leković

INTIMNE PRIČE IZ PREDUZETNIČKOG ŽIVOTA! KAKO SE POKREĆE I GRADI BIZNIS NA PRIMERU KUPUJEMPRODAJEM!

Ova knjiga sadrži lične priče o iskustvima iz preduzetničkog života: o emigraciji i nesigurnosti posla, o tome kako se probudio preduzetnik i kako se rodila želja za ulaganjem u Srbiju, kako je nastao i gradio se KupujemProdajem; o poslovnoj borbi, problemima (medvedima) koji su dovodili do uvida i uzrastanja preduzetnika u menadžera i poslovnog lidera.

Za svakoga ko je žedan vrednih iskustava ove priče su izvori znanja, spoznaja i emocija: o osnivanju i uzdizanju sopstvene kompanije, radu u velikoj i maloj firmi, o pregovorima sa investitorima, upravljanju ljudima. A za one koje interesuje šta je u glavi njihovih šefova, menadžera, direktora, i kroz koje prepreke, neretko mentalne, prolaze ti ljudi – Medvedi su pravo otkriće

“Verovatno najbolje štivo koje jedan preduzetnik u Srbiji trenutno može da čita na svom jeziku. Ne zato što je to najbolja knjiga o biznisu ikada već zato što ne znam da je neko do sada na takav način složio svoja iskustva u pokretanju i vođenju posla u Srbiji ne stideći se da otvoreno piše o svojim greškama, slabostima, ličnim manama i stranputicama, kao i o uspesima, dobrim odlukama i ostvarenim planovima.”
- Zoran Stanojević, voditelj, novinar, urednik internet portala RTS

Osamdeset pet priča zen konciznosti vrednih nekoliko tradicionalnih priručnika. Kao kod Bukovskog, varljivo jednostavne, samo dobijaju na dubini ponovnim čitanjem. Ispisane stilom koji je pravo osveženje u domaćoj poslovnoj literaturi, zrače autentično moderno i „svetski“.
- Lazar Džamić, pisac, marketing strateg, novinar

“Kada imate priliku da u jednoj knjizi dobijete na tacni znanja, mukotrpno sticana preko 20 godina i koja su često dolazila od napravljenih grešaka, a zahvaljujući svim tim znanjima je izgrađeno nešto tako sjajno, veliko i tako uspešno, kao što je KupujemProdajem, onda je potpuna ludost ako to ne iskoristite.”
- Đorđe Petrović, autor serijala Ja, Preduzetnik; CEO kompanije Companies Connected

“Knjiga koja se čita sa lakoćom, ali ostavlja dubinske i trajne pozitivne posledice na svest o tome kako se razvija posao, pravi tim i biva iznova i iznova bolja verzija sebe. Intimna, zanimljiva i korisna, a koja se pritom odnosi na ovo podneblje i tržište, to je baš retko.”
- Ivan Minić, internet preduzetnik, Glavni i odgovorni urednik portala Moja Firma i podkasta Pojačalo

Cena: 1.200 rsd
Elektrohemijski senzori
Elektrohemijski senzori
Branka Petković

Електрохемијски сензори су део хемијских сензора, у данашње доба веома актуелних аналитичких уређаја који се значајно примењују у разним областима живота. Ова књига је првенствено намењена студентима ПМФ-а Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици као основни уџбеник за истоимени изборни предмет на мастер студијском програму Хемија. Имајући у виду донекле проширен садржај, нарочито из области електрохемијских метода и дизајна електрохемијских сензора и биосензора, ова књига може бити и помоћна литература у вези предмета Одабрана поглавља аналитичке хемије, Савремене електроаналитичке методе и Електрохемија у биоаналитици, у оквиру докторских студија на ПМФ-у у Косовској Митровици. Такође, може бити од користи и студентима сродних факултета на којима се ова тематика изучава у оквиру других курсева, али и свим другим заинтересованим читаоцима који се у свом раду или учењу сусрећу са електрохемијским сензорима.

 

Уџбеник се састоји из пет основних поглавља. Поред уводна два поглавља која се тичу основних принципа у електрохемији и електроанализи, као и примењених електрохемијских експерименталних техника, у трећем поглављу читаоци се детаљније упознају са типовима електрохемијских сензора, њиховим историјатом и правцима развоја. Четврто поглавље је посвећено карактеристикама одзива електрохемијских сензора које дефинишу њихов квалитет, ефикасност и примењивост. Посебан акценат је стављен на дизајн електрохемијских сензора и самог сензорског дела, и о томе се говори у петом поглављу. Кроз мултидисциплинарни приступ проблематици, детаљан опис примењених функционалних (нано)материјала и савремених технологија минијатуризације и аутоматизације, описане су конструкције ових уређаја у лабораторијским условима, али и широкој комерцијалној пракси. Део књиге је посвећен електрохемијским биосензорима, једним од можда најзначајнијих и најсавременијих аналитичких уређаја.

Cena: 1.350 1.323 rsd
KOD: skriveni jezik kompjuterskog hardvera i softvera, prevod drugog izdanja
KOD
Charles Petzold

Za mene, Kod je bio otkrovenje. To je bila prva knjiga o programiranju koja se obraćala meni. Počelo je pričom, i gradilo se, sloj po sloj, analogiju po analogiju, sve dok nisam shvatio ne samo Kod, već i Sistem. Kod je knjiga o kodu i programiranju, ali i o sistemskom razmišljanju i apstrakcijama Kod opisuje nevidljive slojeve između računarskih sistema koje mi korisnici svakodnevno gledamo i magičnih silicijumskih stena koje smo naučili da razmišljaju."

- Scott Hanselman, direktor partnerskog programa, Microsoft, i host potkastaHanselminutes

Računari su svuda, najočiglednije u našim laptopovima i pametnim telefonima, ali i u automobilima, televizorima, mikrotalasnim pećnicama, budilnicima, pametnim usisivačima i drugim pametnim uređajima. Da li ste se ikada zapitali šta se to dešava unutar ovih uređaja, to što nam život čini lakšim, mada nas povremeno i iritira?

Već više od 20 godina čitaoci imaju priliku da uživaju u prosvetljujućoj priči Čarlsa Petzolda o tajnom unutrašnjem životu računara, priči koju je on revidirao za ovo novo doba računarstva. Pametno ilustrovana i lako razumljiva, ova knjiga razotkriva misteriju. Otkrićete šta vas baterijske lampe, crne mačke, klackalice i vožnja Pola Revera mogu naučiti o računarstvu i kako su ljudska domišljatost i potreba za komunikacijom oblikovale elektronske uređaje koje koristimo.

Ovo novo prošireno izdanje istražuje do detalja, bit po bit i kolo po kolo, konstrukciju centralne procesorske jedinice, srca svakog pametnog uređaja, koja kombinovanjem jednostavnih operacija izvršava najsloženije zadatke. Petzold je kreirao i prateći veb-sajt, CodeHiddenLanguage.com, gde koristi animiranu interaktivnu grafiku da računare učini još lakšim za razumevanje.

Cena: 2.700 2.430 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd