Uvod u programiranje

sa primerima u programskom jeziku C
Autor dr Bojana Dimić Surla i dr Dragan Urošević
ISBN 978-86-7991-428-6
Strana: 272 Format: B5 Povez: Mek Masa: 460 g
Ključne reči C, C++, C#
Cena
1.089 rsd
O knjizi

„Ovaj udžbenik predstavlja originalno delo, jer ne stavlja akcenat na sam programski jezik i ne bavi se detaljima koji su karakteristika samog jezika, vec se oslanja na suštinu i akcenat stavlja na elemente koji su zajednicki za sve programske jezike i samim tim predstavlja izuzetno štivo za pocetnike u programiranju koji žele da steknu temeljnu osnovu za dalje obrazovanje u ovoj oblasti.”
dr Danijela Boberic Krsticev
vanredni profesor, Prirodno-matematicki fakultet u Novom Sadu
„Udžbenik Uvod u programiranje sa primerima u programskom jeziku C pokriva sve najbitnije elemente programiranja i predstavlja kvalitetno štivo za pocetnike u programiranju. Sva objašnjenja su jasna i nedvosmislena, svi složeni koncepti dodatno su pojašnjeni na originalnim i ilustrativnim primerima i zadacima meu kojima ima lakših, ali i veoma teških.”
dr Dragan Ivanovic
vanredni profesor, Fakultet tehnickih nauka u Novom Sadu

Detaljan opis

1 Programiranje i programski jezici
1.1 Programski jezici
1.2 Sintaksa programskog jezika
Komentari
1.3 Razvojno okruženje
1.4 Predstavljanje podataka u racunaru
1.5 Brojevni sistemi
1.6 Predstavljanje karaktera u racunaru
2 Tipovi podataka i promenljive
2.1 Tipovi podataka za celobrojne vrednosti
2.2 Tipovi podataka za realne brojeve
2.3 Tipovi podataka za predstavljanje karaktera
2.4 Promenljive
Promenljive logickog tipa
2.5 Citanje i ispis na standardni izlaz
Ispis specijalnih karaktera
Funkcije getchar i putchar
2.6 Imenovane konstante
3 Operacije nad podacima
3.1 Aritmeticki operatori
3.2 Relacioni operatori
3.3 Logicki operatori
3.4 Operatori nad bitovima
3.5 Operatori dodele vrednosti
3.6 Uslovni operator
3.7 Prioritet izvršavanja operacija
3.8 Ugražene funkcije kao operatori
4 Kontrola toka programa
4.1 Blok naredbi
4.2 Naredbe grananja
Naredba if-else
Uslovni operator kao naredba grananja
Naredba switch
4.3 Naredbe ponavljanja
Naredba for
Naredba while
Naredba do-while
4.4 Interesantni primeri primene petlji
4.5 Naredbe break i continue
4.6 Ugnježdene petlje
5 Funkcije i rekurzija
5.1 Razdvajanje deklaracije i definicije funkcije
5.2 Rekurzija
Implementacija rekurzije
Uzajamna rekurzija
6 Opseg vidljivosti promenljivih
6.1 Lokalne promenljive
Kljucna rec static
6.2 Argumenti funkcija kao promenljive
6.3 Globalne promenljive
6.4 Preklapanje imena promenljivih
7.1 Niz
7.2 Matrice
7.3 Nizovi i funkcije
7.4 Sortiranje nizova
7.5 Strukture
8 Pokazivaci
8.1 Adresa promenljive
8.2 Promenljiva tipa pokazivac
NULL pokazivac
8.3 Nizovi su pokazivaci
8.4 Aritmeticke operacije sa pokazivacima
8.5 Poreženje pokazivaca
8.6 Pokazivac na pokazivac
8.7 Pokazivaci i funkcije
8.8 Dinamicko upravljanje memorijom
8.9 Pokazivaci i strukture
9 Stringovi
9.1 Tip podataka string u programskom jeziku C
9.2 Ucitavanje i ispis stringova
9.3 Stringovi kao argumenti funkcija
9.4 Ugražene funkcije za rad sa stringovima
9.5 Poreženje i sortiranje stringova
10 Rad sa fajlovima
10.1 Otvaranje fajla
10.2 Citanje iz fajla
10.3 Ispisivanje u fajl
10.4 Zatvaranje fajla
10.5 Argumenti komandne linije
11 Dinamicke strukture podataka
11.1 Dinamicki niz
11.2 Jednostruko povezana lista
Funkcije za dodavanje elementa u listu
Brisanje elementa iz liste
Lista kao rekurzivna struktura
Primer primene jednostruko povezane liste
11.3 Dvostruko povezana lista
11.4 Binarno stablo
Dodavanje elementa u ureženo binarno stablo
Pronalazak elementa u ureženom binarnom stablu
Ispis i prebrojavanje cvorova stabla

Iz iste oblasti

C# 7.0 za programere: Sveobuhvatan referentni priručnik
Joseph Albahari, Ben Albahari I
korice/k000240d2b.jpg
Cena: 3.150 rsd
C# programiranje: za Windows i Android
dr John Allwork
korice/k000125d2b.jpg
Cena: 1.600 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd