Sistem automatske regulacije sa tiristorskim pretvaračima

Autor Radojle Radeti?
ISBN 978-86-83863-58-7
Strana: 64 Masa: 230 g
Ključne reči Pretvarači, Tiristori, Merenje
Cena
1.150 rsd
O knjizi

Tekst je napisan tako da se čitalac, od obilja materijala upozna samo sa najneophodnijim znanjima za njeno razumevanje i praktičnu primenu.

 

 

Detaljan opis

Opšti principi sistema automatskog upravljanja prikazani su u dosta knjiga i na našem jeziku. MeÄ‘utim, složen matematički pristup, opštost i ravnopravna zastupljenost različitih principa čine ovu materiju komplikovanom za primenu inženjeru koji ima pred sobom konkretan problem.
Ova brošura je zamišljena kao dopuna knjige Tranzistorski pretvarači i verovatno će u nekom budućem izdanju te knjige biti i njen sastavni deo. Tekst je napisan tako da se čitalac, od obilja materijala upozna samo sa najneophodnijim znanjima za njeno razumevanje i praktičnu primenu.
U prvim poglavljima objašnjen je pojam sistema regulacije (SAR), funkcije prenosa, strukturne blok šeme i povratne sprege. Zatim se razmatra stabilnost, tipovi regulatora i oblikovanje signala. Dalje se razmatra stabilizacija u frekventnom domenu (Bodeovi dijagrami), definišu pokazatelji kvaliteta regulacije i kroz primere prikazju metode optimiranja SAR. Na kraju se daju uputstva za puštanje u rad SAR.
Autor se nada da će ova knjižica pomoči čitaocima da upoznaju problem SAR kod tiristorskih pretvarača a možda i da reše neke konkretne probleme iz ove oblasti.

 

 

1. Osnovni pojmovi sistema regulacije
1.1. Elementi regulacionog kola
1.2. Matematičko modelovanje SAR
1.2.1. Prenosne funkcije i vremenski odzivi elemenata SAR
1.2.2. Osnovni linearni članovi
1.2.3. Funkcije prenosa nekih često korišćenih elemenata u SAR
1.2.4. Strukturne blok šema
1.2.5. Negativna i pozitivna povratna sprega
1.2.6. Prenosne funkcije sistema
1.2.7. Unutrašnja povratna sprega

 

 

 

2. Stabilnost sistema
2.1. Bodeovi dijagrami

 

 

 

3. Regulatori

 

 

 

4. Oblikovanje signala
4.1. Limitiranje signala
4.2. Ograničenje strmine referentnog napona
4.3. Signali povratne sprege

5. Sinteza SAR frekventnom metodom
5.1. Stabilizacija SAR pomoću frekventne metode
5.1.1. Primeri stabilizacije u frekventnom domenu
5.1.2. Stabilizacija unutrašnje strujne petlje
5.1.3. Stabilizacija povratne sprege po brzini

6. pokazatelji kvaliteta regulacije
6.1. Tačnost regulacije u stacionarnom stanju
6.2. Dinamički pokazatelji kvaliteta regulacije

7. Optimiranje sistema regulacije
7.1.1. Optimum apsolutne vrednosti (AVO)
7.1.2. Primeri primene tehničkog optimuma
7.1.3. Simetrični optimum (SO)
7.1.4. Primeri primene kriterijuma simetričnog optimuma
7.1.5. Linearni optimum
7.1.6. Smernice za izbor regulatora i kriterijuma optimizacije

8. Unutrašnja i spoljašnja povratna sprega
8.1. Povratna sprega po struji rotora
8.2. Povratna sprega po brzini

9. Puštanje u rad sistema regulacije

 

 

 

O autoru

Radojle Radetić je diplomirao elektrotehniku 1981. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Magistrirao na ETF u Beogradu, iz oblasti energetske elektronike. Doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja. Naučno zvanje - Naučni saradnik. Od 1981. do 1987. radio kao asistent na katedri za energetske pretvarače i primenu, na elektro-odseku FTN-a u Novom Sadu, grupa predmeta iz oblasti električnih mašina i regulacije. Od 1987. do 1999. god. radio u Inovacionom centru Instituta za bakar u Boru, na razvoju uređaja iz oblasti; energetske elektronike, elektrotermije, elektrohemije i električnih merenja. Od 1999. zaposlen u Elektromreži Srbije, pogon u Boru. Za svoj rad dobio značajna društvena priznanja kao što su; Zlatna medalja Društva pronalazača grada Bora, Oktobarska nagrada grada Bora, itd. Autor velikog broja uređaja iz pomenutih oblasti. Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti energetske elektronike i električnih merenja, kao i velikog broja članaka za popularizaciju nauke i tehnike.

 

Iz iste oblasti

Analiza elektroenergetskih sistema II
Nikola Rajaković
korice/k000571d2b.jpg
Cena: 2.695 rsd
Energetska elektronika: Pretvarači i regulatori
Branko Dokić
korice/k000178d2b.jpg
Cena: 4.200 rsd
Projektovanje mikrotalasnih filtara
Milka Potrebić, Dejan Tošić
korice/k000289d2b.jpg
Cena: 1.940 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd