Priručnik za rukovaoce trafostanicama i razvodnim postrojenjima

Autor Radojle Radetić
ISBN 978-86-80134-49-9
Strana: 168 Format: B5/Kolor Povez: Meki Masa: 300 g
Ključne reči TS/RP
Knjiga se nalazi i u kompletu: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.900 rsd
1.710 rsd

Preuzmite:

TS_RP-Isecak.pdf (√)

O knjizi

Posao rukovalaca u trafostanicama i razvodnim postrojenjima (TS/RP) je veoma kompleksan i zahteva širok opseg znanja. Tu se prvenstveno misli na poznavanje visokonaponske opreme svojih objekata, načina njenog korišćenja i održavanja, pa do otklanjanja jednostavnijih kvarova. Radi potpunijeg razumevanja posla, neophodno je poznavanje i osnovnih elemenata elektroenergetskog sistema (EES) i njegovih osnovnih karakteristika.
Kao i od svakog radnika JP EMS, i od rukovalaca, se u prvom redu očekuje posvećenost firmi. U okviru toga, važna uloga domaćina i rukovalaca DUTS-a je domaćinsko ophođenje prema svojim objektima (TS/RP), u smislu nadgledanja, čuvanja opreme, održavanja ispravnosti i urednosti postrojenja i objekta u celini.
Jačanjem sistema daljinske komande, od rukovalaca će se zahtevati izuzetan stepen snalažljivosti u objektima EMS-a (jer više neće biti vezan samo za jedan objekat i jedno radno mesto), a preduslov za to je znanje i iskustvo. Takođe, može se očekivati da će uloga rukovalaca biti sve manje izražena, a uloga domaćina sve više. I pored toga, zbog visoke odgovornosti i opasnosti koju sa sobom nosi, posebna pažnja, prilikom provere obučenosti rukovalaca, posvećuje se poznavanju manipulacija rasklopnom opremom na svojim objektima.
Ovim priručnikom pokušano je da se u sažetoj formi obuhvati najneophodnija stručna materija potrebna za rad rukovalaca TS/RP. Podrazumeva se da su rukovaoci tehnička lica koja poseduju osnovna znanja iz oblasti: električnih postrojenja, prenosa električne energije, električnih instalacija, mašina, merenja, relejne zaštite, itd. Sve ove teme se, i na nivou srednje škole, obrađuju daleko detaljnije. Zbog toga su te oblasti u ovom priručniku obrađene veoma kratko – na nivou podsetnika. U ovom priručniku autor se detaljnije bavio samo materijom koja nije obrađivana u pomenutoj literaturi a od značaja je za rad rukovalaca.

Detaljan opis

1.         Osnovni pojmovi elektrotehnike

1.1.      Elektrostatika 

1.2.      Kolo jednosmerne struje

1.3.      Magnetizam   

1.4.      Kolo naizmenične struje

1.5.      Podaci o materijalima 

2.         Elektroenergetski sistem

2.1.      Potrebe za električnom energijom      

2.2.      Elektroenergetski sistem – osnovni pojmovi

3.         Organizaciona struktura JP EMS       

3.1.      Direkcija za prenos električne energije

3.2.      Direkcija za upravljanje prenosnim sistemom

4.         Elektroenergetski objekti JP EMS

4.1.      Naponi u postrojenjima

4.2.      Struje u postrojenjima

4.3.      Dinamička naprezanja

4.4.      Termička naprezanja  

4.5.      Ambijentni uslovi – spoljašnja i unutrašnja montaža 

5.         Visokonaponska oprema u postrojenju          

5.1.      Sabirnice        

5.2.      Izolatori          

5.3.      Rastavljači      

5.4.      Prekidači        

5.5.      Merni transformatori  

5.6.      Odvodnici prenapona

5.7.      Energetski transformatori      

6.         Uzemljenje u postrojenjima    

7.         Vrste jednopolnih šema postrojenja   

8.         Sopstvena potrošnja TS         

8.1.      Trofazni napon (3 x 380/220 V, 50 Hz)

8.2.      Invertorski napon 220 V 50 Hz         

8.3.      Jednosmerni napon 110 V (220 V)    

9.         Relejna zaštita

9.1.      Područje primene       

9.2.      Osnovni principi relejne zaštite          

9.3.      Elektromehaničke i statičke zaštite dalekovoda 400, 220 i 110 kV  

9.4.      Mikroprocesorska zaštita dalekovoda 400, 220, 110 kV       

9.5.      Zaštita u distributivnim mrežama 35, 20 i 10  kV     

9.6.      Zaštita u mreži  6 i 5,25 kV   

9.7.      Zaštita transformatora

9.8.      Zaštita sabirnica         

9.9.      Ostale zaštite i relei    

9.10.    Pronalaženje mesta zemljospoja u kolima jednosmerne struje           

10.       Merenja u TS/RP        

11.       Komandovanje – lokalno, daljinsko  

11.1.    Centralna preklopka – izbor režima komandovanja   

11.2.    Sistemi daljinskog komandovanja     

12.       Kratki prikaz sistema SCADA          

12.1.    Struktura sistema       

12.2.    Izgled ekrana radne stanice   

12.3.    Komandovanje           

12.4.    Liste   

13.       Poznavanje trafostanice         

13.1.    Struktura TS/RP         

13.2.    Poznavanje komandne table  

13.3.    Upravljanje pomoću sistema SCADA           

14.       Rukovalac u TS/RP, primopredaja smene, pregledi postrojenja        

14.1.    Rukovalac u TS/RP    

14.2.    Primopredaja smene i obila TS/RP

14.3.    Održavanje TS/RP

14.4.    Pregledi TS/RP          

14.5.    Knjige koje se vode o radu TS/RP i dokumentacija  

15.       Periodična ispitivanja u TS/RP

15.1.    Merenje na sistemu uzemljenja

15.2.    Ispitivanje gromobranske instalacije  

15.3.    Termovizijsko snimanje          

15.4.    Ispitivanje energetskih transformatora           

15.5.    Ispitivanje relejne zaštite

15.6.    Ispitivanje akumulatorskih baterija    

15.7.    Proba dizel električnog agregata        

15.8.    Ispitivanje PP centrale

15.9.    Ispitivanje mernih transformatora      

15.10.  Pregled elektro energetskog inspektora         

16.       Radovi u postrojenju i tehnička regulativa    

16.1.    Tehnička uputstva JP EMS

16.2.    TU-EX-01 Tehničko uputstvo za pogon MS i daljinski upravljanih TS

16.3.    TU-EX-03 Mere i postupci nakon dejstva zaštitnih i automatskih uređaja u prenosnom sistemu

16.4.    TU-EX-04 Uputstvo za organizaciju izvođenja radova na EE objektima JP EMS   

16.5.    Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR)     

17.       Manipulacije u postrojenju

17.1.    Primeri manipulacije   

17.2.    Sinhronizacija 

18.       Raspad sistema          

18.1.    Odbrana sistema od raspada  

18.2.    Stanje u TS/RP posle raspada

18.3.    Opšta koncepcija uspostavljanja        

18.4.    Postupci osoblja u EE objektima tokom uspostavljanja EES

19.       Požar u postrojenju, gašenje i provala

19.1.    Nastanak požara i akcije na njegovom gašenju          

19.2.    Aparati za gašenje požara

19.3.    Provala u TS/RP

20.       Povrede u postrojenju i pružanje prve pomoći

20.1.    Dejstvo električne struje na čoveka:  

20.2.    Pružanje prve pomoći 

20.3.    Postupci u slučaju smrtnih ishoda      

20.4.    Fizička aktivnost, zdravlje i preventiva         

21.       Dodatak         

21.1.    Skraćenice      

21.2.    Komandna sala NDC

21.3.    Električna korona, varnica i luk u postrojenju

21.4.    Pitanja za proveru obučenosti

Bibliografija

O autoru

Dr Radojle Radetić je diplomirao na elektro odseku – smer energetika, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Magistrirao na ETF u Beogradu iz oblasti energetske elektronike a doktorsku disertaciju odbranio na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja. Radio je kao asistent na katedri za energetske pretvarače i primenu, na elektro odseku FTN u Novom Sadu, u Institutu za bakar u Boru, na razvoju uređaja iz oblasti energetske elektronike, elektrotermije, elektrohemije, i električnih merenja. Kao i u Elektroistoku odnosno Elektromreži Srbije – Pogon prenosa Bor. Za svoj rad dobio je značajna društvena priznanja. Autor je velikog broja uređaja iz pomenutih oblasti. Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova iz energetske elektronike i električnih merenja, kao i mnoštvo članaka za popularizaciju nauke i tehnike.T

Iz iste oblasti

Elektronika: Naučite osnove elektronike
Radojle Radetić
korice/k000215d2b.jpg
Cena: 1.485 rsd
Zbirka zadataka iz opšte energetike
Mileta Žarković, Tomislav Rajić
korice/k000554d2b.jpg
Cena: 1.617 rsd
Energetska elektronika: Pretvarači i regulatori
Branko Dokić
korice/k000178d2b.jpg
Cena: 4.200 rsd
Merenja u elektroenergetici
Aleksandar S. Savić, Jelisaveta Krstivojević, Dragutin Salamon
korice/k000626d2b.jpg
Cena: 3.881 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd