Osnovi telekomunikacija

Autor Mirjana Maksimović, Darko Šuka
ISBN 978-86-7468-981-5
Strana: 237 Format: B5 Povez: Meki Masa: 420 g
Ključne reči Osnovi telekomunikacija
Cena
2.200 rsd
2.156 rsd

Preuzmite:

Osnovi telekomunikacija_MM_isecak.pdf (√)

O knjizi

 Udžbenik „Osnovi telekomunikacija“ nastao je kao rezultat višegodišnjeg naučnog i nastavnog rada autora u oblasti telekomunikacija, sa ciljem upoznavanja čitaoca sa osnovnim konceptima i principima rada tradicionalnih i savremenih telekomunikacionih sistema.

 Udžbenik „Osnovi telekomunikacija“ biće koristan izvor znanja za sve one koji žele da razumiju osnovne principe telekomunikacija. Sadržaj udžbenika je organizovan u osam poglavlja. U prvom poglavlju dat je kratak pregled istorijskog razvoja telekomunikacija, predstavljen je opšti model telekomunikacionog sistema te su definisani osnovni pojmovi u teoriji informacija. Drugo poglavlje je posvećeno signalima, njihovim karakteristikama i analizi istih. Sistemi za prenos signala predstavljeni su u trećem poglavlju. Analogne modulacije obrađene su u četvrtom poglavlju, dok su impulsne modulacije tema petog poglavlja. Osnovni principi prenosa digitalnih signala prezentovani su u šestom poglavlju. Digitalne modulacije i modulacije u proširenom spektru predstavljene su u poglavljima sedam i osam, respektivno.

 Materijal prikazan u udžbeniku prvenstveno je nastao u toku pripreme predavanja iz predmeta „Osnovi telekomunikacija“, pa je shodno tome i namijenjen studentima osnovnog studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za pripremu ispita iz navedenog predmeta.

 U cilju budućeg unapređenja ovog udžbenika, sve sugestije i ideje čitalaca biće dobrodošle i sa zahvalnošću razmotrene.

Detaljan opis

1          UVOD

1.1       KRATAK ISTORIJAT RAZVOJA TELEKOMUNIKACIJA

1.2       OPŠTI MODEL TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA

1.3       POJAM INFORMACIJE I MJERA ZA KOLIČINU INFORMACIJE

 

2          SIGNALI I NJIHOVA ANALIZA     

2.1       KLASIFIKACIJA SIGNALA

2.2       ANALIZA DETERMINISTIČKIH SIGNALA

2.2.1    Harmonijska analiza periodičnih signala

2.2.2    Korelacija periodičnih signala   

2.2.3    Autokorelacija periodičnih signala

2.2.4    Konvolucija periodičnih signala

2.2.5    Harmonijska analiza aperiodičnih signala

2.2.6    Korelacija aperiodičnih signala

2.2.7    Autokorelacija aperiodičnih signala

2.2.8    Konvolucija aperiodičnih signala

2.3       ANALIZA SLUČAJNIH SIGNALA  

2.4       DISKRETIZACIJA ANALOGNIH SIGNALA

2.4.1    Diskretizacija signala po vremenu (odabiranje)

2.4.2    Diskretizacija signala po amplitudi (kvantizacija)

2.5       DIGITALIZACIJA SIGNALA

2.6       JEDINICE U OBRADI I PRENOSU SIGNALA U TELEKOMUNIKACIJAMA

2.7       KRITERIJUMI ZA OCJENU KVALITETA PRENOSA SIGNALA

 

3          SISTEMI ZA PRENOS SIGNALA

3.1       FUNKCIJA PRENOSA SISTEMA ZA PRENOS SIGNALA

3.2       IDEALAN SISTEM PRENOSA

3.3       PROPUSNI OPSEG SISTEMA ZA PRENOS

3.3.1    Idealni propusnik niskih frekvencija (NFfiltar)

3.3.2    Idealni propusnik visokih frekvencija (VFfiltar)

3.3.3    Idealni propusnik opsega frekvencija (PFfiltar)

3.3.4    Uticaj širine propusnog opsega idealnog sistema za prenos

3.4.      LINEARNA IZOBLIČENJA

3.4.1    Linearna amplitudska izobličenja

3.4.2    Linearna fazna izobličenja

3.4.3    Kombinovana izobličenja

3.5       BRZINA PRENOSA GRUPE I FAZE, GRUPNO KAŠNJENJE

3.6       NELINEARNA IZOBLIČENJA

3.6.1    Harmonijska izobličenja

3.6.2    Intermodulaciona izobličenja

 

4          ANALOGNE MODULACIJE

4.1       POTREBA ZA OBRADOM SIGNALA

4.2       ANALOGNE AMPLITUDSKE MODULACIJE (AM)

4.2.1    Amplitudska modulacija sa dva bočna opsega (AM-2BO)

4.2.2    Konvencionalna amplitudska modulacija (KAM)

4.2.2.1 Bilans snage KAM signala

4.2.3    Amplitudska modulacija sa jednim bočnim opsegom (AM-IBO)

4.2.4    Amplitudska modulacija sa nesimetričnim bočnim opsezima (AM-NBO)

4.2.5    Modulacija AM signala

4.2.5.1 Realizacija produktne modulacije pomoću nelinearnog sklopa

4.2.5.2 Realizacija produktne modulacije pomoću prekidačkih sklopova

4.2.5.3 Realizacija produktne modulacije metodom varijacije parametara (parametarska modulacija)

4.2.6    Demodulacija AM signala                                

4.2.6.1 Sinhrona ili produktna demodulacija

4.2.6.2 Asinhrona demodulacija (detektor anvelope)    

4.2.7    Zaključna razmatranja o analognim AM modulacijama  

4.2.8    Frekvencijski multipleks                       

4.3       ANALOGNE UGAONE MODULACIJE                  

4.3.1    Analogna fazna modulacija (&M)                     

4.3.2    Analogna frekvencijska modulacija (FM)         

4.3.3    Veza između PM i FM modulacije                               

4.3.4    Analiza spektra analogno ugaonih modulisanih signala   

4.3.5    Snaga ugaono modulisanih signala

4.3.6    Modulacija ugaono modulisanih signala...                      

4.3.7    Demodulacija ugaono modulisanih signala....

 

5          IMPULSNE MODULACIJE  

5.1       IMPULSNA AMPLITUDSKA MODULACIJA (IAM)         

5.2       IMPULSNA MODULACIJA PO TRAJANJU (ITM)

5.3       IMPULSNA POLOŽAJNA MODULACIJA (IPM)               

5.4       VREMENSKI MULTIPLEKS

5.5       ZAKLJUČNA RAZMATRANJA O IMPULSNIM MODULACIJAMA                   

5.6       IMPULSNA KODNA MODULACIJA (IKM)          

5.6.1    Vremenski multipleks sa IKM modulacijom      

5.6.2    Delta modulacija (DM)

5.6.2.1 Adaptivna delta modulacija (ADM)      

5.6.3    Diferencijalna impulsna kodna modulacija (DIKM)       

5.6.4    Zaključna razmatranja o IKM, DM i DIKM modulacijama       

 

6          OSNOVNI PRINCIPI PRENOSA DIGITALNIH SIGNALA

6.1       ELEKTRIČNO PREDSTAVLJANJE DISKRETNIH PORUKA I OBLICI

DIGITALNIH SIGNALA                               

6.1.1    Oblici i vrste binarnih signala    

6.1.1.1 Unipolarni binarni signal bez povratka na nulu

6.1.1.2 Unipolarni binarni signal sa povratkom na nulu  

6.1.1.3 Bipolarni binarni signal bez povratka na nulu     

6.1.1.4 Bipolarni binarni signal sa povratkom na nulu    

6.1.1.5 AMI kod

6.1.1.6 Mančester kdd

6.1.1.7 Diferencijalno kodovan binarni signal    

6.1.1.8 M-arni signal                           

6.1.2    Serijski i paralelni podaci i serijski i paralelni prenos

6.2       Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu frekvencija

6.2.1    Ograničenje propusnog opsega sistema i pojava intersimbolske interferencije

6.2.2.   Idealni sistem prenosa digitalnog signala u osnovnom opsegu

6.3       NIKVISTOVI KRITERIJUMI

6.4       DIJAGRAM OKA

6.5       PROBLEM KOREKCIJE I TRANSVERZALNI FILTAR     

6.6.      UTICAJ SLUČAJNOG ŠUMA NA PRENOS DIGITALNOG SIGNALA U OSNOVNOM OPSEGU FREKVENCIJA

 

6.7       OPTIMIZACIJA SISTEMA ZA PRENOS U OSNOVNOM OPSEGU FREKVENCIJA

6.7.1    Optimizacija sistema kada ne postoji intersimbolska interferencija – optimalni filtar        

6.7.2    Optimizacija sistema u kome istovremeno treba ispuniti i uslove da ne dođe do intersimbolske interferencije

6.8       PRENOS DIGITALNIH SIGNALA NA DALJINU

 

7          DIGITALNE MODULACIJE 

7.1.      OPŠTI MODEL SISTEMA ZA DIGITALNI PRENOS SIGNALA

7.2.      DIGITALNE AMPLITUDSKE MODULACIJE (ASK)         

7.3.      Digitalne FREKVENCIJSKE MODULACIJE (FSK) 

7.4       DIGITALNE FAZNE MODULACIJE (PSK)

7.5.      DIGITALNE HIBRIDNE MODULACIJE      

 

8          MODULACIJE U PROŠIRENOM SPEKTRU

8.1       DIREKTNA SEKVENCA     

8.2       FREKVENCIJSKO SKAKANJE      

8.3       KODNE SEKVENCE                        

 

LISTA SKRAĆENICA I TERMINA 

LITERATURA

Iz iste oblasti

Bezbednost informacija: osnove i smernice
Radoslav Raković
korice/k000218d2b.jpg
Cena: 1.725 rsd
Formiranje slika pomoću mikrotalasa
Marija Stevanović
korice/k000416d2b.jpg
Cena: 1.180 rsd
Laserske tehnike i metrologija u ferenzičkim naukama
Stevo Jaćimovski, Anđelka Milosavljević, Radovan Radovanović, Milesa Srećković
korice/k000553d2b.jpg
Cena: 1.940 rsd
GSM/GPRS Projekti
Prof Dr Dogan Ibrahim i Ahmet Ibrahim
korice/k000194d2b.jpg
Cena: 1.615 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd