Osnovi programiranja

Autor Bogdan Mirković Dušan Šijačić
ISBN 978-86-7991-445-3
Strana: 272 Format: B5 Povez: Meki Masa: 420 g
Ključne reči programiranje, C
Cena
1.320 rsd
1.228 rsd
O knjizi

Knjiga se bavi materijom koja se odnosi na programiranje u programskom jeziku C i predstavlja sveobuhvatan pregled bitnih koncepata na kojima se zasniva rad tog programskog jezika, njegova klasifikacija sa savremenog stanovišta i uporedne karakteristike sa razvijenim programskim jezicima pre, a i posle njega. Vidna je sistematičnost kojom su autori napisali celu knjigu, te postepenost uvođenja u problematiku od jednostavnijih ka složenijim programskim strukturama. Knjiga je napisana tako da njen sadržaj bez poteškoća može pratiti i čitalac bez predznanja iz oblasti obrađene u knjizi. Ovome doprinosi i enorman broj primera koji su objašnjeni do nivoa pojedinačnih naredbi kojima se čitalac usmerava na obrađeno u knjizi.

Detaljan opis

1. Programski jezik C – klasifikacija, istorijski razvoj i evolucija 1
2. Struktura C programa i alfabet (abeceda) programskog jezika 9
2.1. Faze razvoja programa 9
2.2. Struktura C programa 14
2.3. Alfabet programskog jezika C 16
2.4. Identifikatori (simbolička imena) 17
2.5. Separatori 18
2.6. Tipovi podataka 18
2.7. Automatska i eksplicitna konverzija tipova podataka 21
2.8. Konstante 23
2.9. Operatori 26
3. Pisanje programa u C jeziku 37
3.1. Deklarisanje podataka 38
3.2. Funkcija main 43
3.3. Učitavanje i prikazivanje podataka 44
3.4. Naredbe 54
3.5. Kontrola toka programa 56
3.6. Skokovi 76
3.7. Beskonačne petlje 78
3.8. Oblast vidljivosti i smeštanje podataka u memoriji 79
4. Polja (nizovi) 85
4.1. Deklaracija i inicijalizacija jednodimenzionalnog polja 86
4.2. Pristup elementima polja 89
4.3. Višedimenzionalna polja 101
4.4. Prekoračenja granice rezervisane memorije 105
5. Funkcije 109
5.1. Deklaracija funkcija 110
5.2. Definicija funkcije 112
5.3. Rekurzivne funkcije 122
6. Dekompozicija programa 127
6.1. Osnovna funkcionalna dekompozicija 128
6.2. Detaljna dekompozicija problema 130
7. Pokazivači 141
7.1. Tipovi pokazivača i operacije 142
7.2. Pokazivači i nizovi 148
7.3. Generički pokazivač 150
7.4. Pokazivači na nepromenjive i nepostojane podatke 152
8. Pretprocesor 155
8.1. Direktiva include 155
8.2. Direktiva define za makrosupstitucije i simboličke konstante 156
8.3. Uslovno prevođenje 160
8.4. Direktiva undef 163
9. Strukture 165
9.1. Definisanje strukture i strukturnih promenjivih 165
9.2. Definisanje strukturnih tipova podataka 168
9.3. Pristupanje i dodela vrednosti poljima strukturnih promenjivih 169
9.4. Strukture i funkcije 171
9.5. Polja (nizovi) struktura 173
9.6. Unije 175
10. Dinamičko alociranje memorije 177
10.1. Alociranje dinamičke memorije 180
10.2. Oslobađanje dinamički zauzete memorije 183
11. Datoteke 187
11.1. Tipovi datoteka 189
11.2. Standardni tokovi podataka 191
11.3. Korisnički tokovi podataka 192
11.4. Rad sa tekstualnim datotekama 199
11.5. Rad sa binarnim datotekama 209
11.6. Promena vrste rada i pozicije toka podataka 211
12. Standardna biblioteka C jezika 219
12.1. Funkcionalna podela datoteka zaglavlja 219
12.2. Funkcije za rad sa ulazno-izlaznim uređajima i datotekama 220
12.3. Funkcije za rad sa nizovima znakova i memorijskim blokovima 231
12.4. Rad sa znakovima 234
12.5. Funkcije za alociranje memorije, pretvaranje i manipulaciju 236
12.6. Matematičke funkcije 242
12.7. Funkcije za rad sa vremenom 243
12.8. Funkcije za prihvatanje signala procesa u računaru 246
12.9. Globalni skokovi u programu 248
12.10. Lokalizacija znakovnih zapisa 248
12.11. Rad sa promenjivim brojem argumenata funkcija 250
12.12. Osnovne definicije 251
12.13. Funkcije za testiranje programa 251
12.14. Promenjiva za beleženje grešaka 252
12.15. Simboličke konstante intervala vrednosti 252
12.16. Simboličke konstante za realne vrednosti 252
12.17. Makroi za zamenu operatora 253
12.18. Funkcije za rad sa znakovima i stringovima proširenog tipa 254
12.19. Funkcije za klasifikovanje i konverziju proširenih znakova 260
Literatura 261

Iz iste oblasti

Excel 2016 Korak po korak
Curtis Frye
korice/k000139d2b.jpg
Cena: 1.693 rsd
Naučite GIT: Praktičan i vizuelan vodič za osnove Gita
Anna Skoulikari
korice/k000637d2b.jpg
Cena: 1.800 rsd
Baze podataka
Snežana R. Popović
korice/k000645d2b.jpg
Cena: 1.316 rsd
Pragmatični programer: vaš put do stručnosti
David Thomas, Andrew Hunt
korice/k000323d2b.jpg
Cena: 2.125 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd