Osnovi elektrotehnike 2. deo

Stalne struje
Autor Antonije Đorđević
ISBN 978-86-7466-629-6
Strana: 241 Format: B5 Povez: Mek Masa: 450 g
Ključne reči elektrotehnika, stalne struje
Cena
1.240 rsd

Preuzmite:

OET_2_isecak.pdf (√)

O knjizi

Ovaj udžbenik je proizašao iz materijala za predavanja iz predmeta Osnovi elektrotehnnke koja je autor držao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od školske 1987/88. godine do 2002/03. godine, kao i iz predmeta Osnovi elektrotehnike 1 i 2 i Praktikum iz Osnova elektrotehnike 1 i 2. proizašlih iz Osnova elektrotehnike, koje drži od školske 2003/04. godine. Te, nove, predmete je autor oformio saglasno aktuelnim potrebama nastave iz ove oblasti na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Predmeti su koncipirani tako da na savremen način obrađuju materiju koja je neophodan osnov za predmete elektrotehničkog sadržaja na starijim godinama na svim odsecima Fakulteta.

Predmet Osnovi elektrotehnike ima na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu tradiciju dugu pola veka. Prvobitni kurs predmeta je kreirao profesor Miodrag Ranojević. Revidiran i modernizovan kurs je na Elektrotehnički fakultet u Beogradu uveo akademik profesor dr Jovan Surutka, paralelno sa sličnim kursom koji je na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu uveo akademik profesor dr Branko Popović.

Gradivo predmeta Osnova elektrotehnike 1 i 2, kao i odgovarajućih praktikuma, podeljeno je u četiri oblasti: elektrostatička polja, polja i kola stalnih struja, magnetska polja (stalna i promenljiva) i promenljive električne struje. Shodno tome je i lthbenik „Osnovi elektrotehnike“ podeljen u četiri odgovarajuća dela. Po redosledu izdavanja, Elektrostatika izlazi kao treći deo, posle Kola promenljivih struja i Stalnih struja.

Osim gradiva koje se predaje u okviru predmeta Osnovi elektrotehnike 1, ovaj udžibenik sadrži dodatni materijal koji je označen isprekidanim linijama na levoj i desnoj margini, a koji se može izostaviti pri čitanju bez gubitka kontinuiteta. Deo toga materijala se obrađuje u predmetu Praktikum iz Osnova elektrotehnnke 1. Označeni materijal omogućava zainteresovanom čitaocu proširivanje znanja iz odgovarajućih oblasti.

Detaljan opis

2. Stalne struje, 1
2.1. Uvod, 1
2.2. Polja stalnih struja, 2
2.2.1. Uvod, 2
2.2.2. Osnovne jednačine elektrostatike, 2
2.2.3. Izolatori i provodnici, 3
2.2.4. Električna struja, 5
2.2.5. Vektor gustine struje, 7
2.2.6. Specifična provodnost i specifična otpornost, 8
2.2.7. Džulovi gubici, 11
2.2.8. Pobudno električo polje i generatori, 12
Generator u praznom hodu, 13
Generator u provodnoj sredini, 15
Snage, 18
Strujno kolo, 19
2.2.9. Jačina struje i raspodele struje, 21
Zapreminske struje, 23
Površinske struje, 24
Linijske struje, 26
Pregled raspodela naelektrisanja i raspodela struje, 28
2.2.10. Jednačine stacionarnog strujnog polja, 29
Jednačina kontinuiteta, 29
Zakon cirkulacije vektora jačine električnog polja, 31
Potpuni sistem jednačina stacionarnog strujnog polja, 33
Granični uslovi, 35
2.2.11. Analiza stacionarnih strujnih polja, 37
Provodnici za povezivanje, 38
Polje u otpornicima, 39
Snaga otpornika, 49
Polje u generatorima, 51
Snaga generatora, 52
2.3. Kola stralnih struja, 55
2.3.1. Električne šeme, 57
Otpornici, 58
Realni naponski generatori, 59
Provodnici za povezivanje, 59
Označavanje napona i struja, 61
Usklađeni i neusklađeni referentni smerovi napona i struje, 62
2.3.2. Relacije između napona i struje otpornika, 63
2.3.3. Relacije između napona i struje realnog naponskog generatora, 64
2.3.4. Snage elemenata kola, 66
2.3.5. Kirhofovi zakoni, 69
Prvi Kirhofov zakon, 69
Drugi Kirhofov zakon, 71
2.3.6. Redna i paralelna veza dva otpornika, 76
Redna veza, 76
Paralelna veza, 79
2.3.7. Prosto kolo sa jednim naponskim generatorom, 80
2.3.8. Idealni naponski generator, 83
Ekvivalentna đema realnog naponskog generatora, 85
Sumiranje napona na idealnim naponskim generatorima i otpornicima, 87
Prosto kolo sa više naponskih generatora i otpornika, 90
2.3.9. Idealni strujni generator, 96
Realni strujni generator, 92
Transfiguracija realnih generatora, 96
2.4. Složena kola stalnih struja, 97
2.4.1. Elementi kola stalnih struja, 102
Idealni naponski generator, 102
Idealni strujni generator, 103
Otpornik, 104
Kratak spoj, 105
Otvorena veza, 105
Prekidač, 106
Preklopnik, 107
2.4.2. Rešavanje kola stalnih struja, 107
2.4.3. Graf kola, 109
2.4.4. Kirhofovi zakoni, 112
Postavljanje jednačina po prvom Kirhofovom zakonu, 113
Postavljanje jednačina po drugom Kirhofovom zakonu, 116
Određivanje napona između dve tačke, 120
Tablo sistem jednačina, 123
Redukovani sistem jednačina, 123
2.4.5. Metod konturnih struja, 128
2.4.6. Metod potencijala čvorova, 133
2.4.7. Transfiguracija otporničkih mreža, 142
Redna veza otpornika, 142
Paralelna veza otpornika, 143
Mešovita veza otpornika, 144
Ekvivalencija trokrake zvezde i trougla otpornika, 145
2.5. Teoreme kola stalnih struja, 150
2.5.1. Teoreme linearnosti, 150
Metod proporcionalnih veličina, 155
2.5.2. Teoreme kompenzacije, 157
2.5.3. Tevenenova i Nortonova teorema, 163
2.5.4. Teoreme reciprociteta, 173
2.5.5. Teoreme održanja snage, 175
2.5.6. Prilagođenje po snazi, 177
2.5.7. Simetrija i teorema bisekcije, 181
2.6. Kontrolisani generatori, 187
2.7. Mreže sa dva pristupa, 195
2.8. Kola sa nelinearnim elementima, 205
2.9. Kola sa kondenzatorima, 221
Literatura, 240

Iz iste oblasti

Teslin transformator: Teorija i praksa
Radojle Radetić
korice/k000292d2b.jpg
Cena: 1.305 rsd
Energetska elektronika: Pretvarači i regulatori
Branko Dokić
korice/k000178d2b.jpg
Cena: 4.200 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd