Nacrti cevnih pojačavača

Koncepcija – realizacija – procena
Autor Menno van der Veen
Strana: 180 Masa: 340 g
Ključne reči Audio, pojačavači, Elektor, cevna tehnika
Knjiga se nalazi i u kompletima: Pogledajte sve komplete.
Cena
1.950 rsd
1.502 rsd
O knjizi

Cevni pojačavači bez sumnje i danas zvuče fantastično, moguće još i fascinantnije nego ranije. Danas raspolažemo modernim delovima i materijalima, kao što su na primer toroidni izlazni transformatori, izuzetno kvalitetni otpornici, vrste provodnika koji ne utiču na zvuk i drugo. Tu moramo navesti i visokokvalitetne nosače zvuka, kao i vrhunske zvučnike, pomoću kojih izvanredne zvučne karakteristike cevnih pojačavača tek dolaze do izražaja.
Knjiga koja je pred vama obrađuje i teoriju, ali je pažnja ipak usmerena na razvojnu fazu ovih pojačavača, u okviru koje se moraju formulisati projektovane osobine i postavljeni zahtevi. U kakvoj međusobnoj vezi su subjektivni i objektivni kriterijumi? Kakve varijante sklopa dostižu ubedljive zvučne karakteristike i zašto? Koje probleme treba rešiti, kada se želi konstruisati cevni pojačavač i ponuditi na tržištu? Šta nam tačno govore merno-tehničke analize nekog uređaja i kako treba interpretirati dobijene rezultate, odnosno kakvu izražajnost poseduju? Zbog impresivne brzine proračuna modernih računara, u mogućnosti smo da u najkraćem roku sprovedemo izrazito precizna merenja. Međutim: kako se te mogućnosti mogu korisno primeniti kod cevnih pojačavača? Do sada je merno-tehničko beleženje frekventnog odziva, izlazne snage i faktora izobličenja bilo dovoljno da se stvori relativno jasna slika o prenosnim karakteristikama pojačavača. Ali, mora se postaviti pitanje da li je hvatanje takvih mernih vrednosti zaista dovoljno da bi se utvrdilo, kako naše uho spoznaje reprodukovane zvučne događaje i da li bi bilo bolje da radimo sa realnim muzičkim, dinamičkim signalima, umesto sa statičkim izmerenim frekvencijama. Autor u ovoj knjizi razvija kriterijume za buduće merne postupke, koji uključuju i osobine našeg uha i koji time dovode do novih uvida i saznanja.

Detaljan opis

1. Utvrđivanje ciljeva i zahteva
1.1 Izlazna snaga Frekventni opseg
1.2 Opseg snage
1.3 Ulazna osetljivost i faktor pojačanja
1.4 Faktor prigušenja
1.5 Izobličenja
1.6 Međusobno delovanje

2. Odnos subjektivnog poimanja i objektivnih mernih vrednosti
2.1 Usmereno slušanje
2.2 Slušanje detalja
2.3 Balans zvuka
2.4 Oslikavanje prostorne dubine
2.5 Međustanje
2.6 Oslikavanje ’’prema napred’’
2.7 Omotavanje
2.8 Akustička struktura snimljenog polja
2.9 Zbunjenost i koncentracija
2.10 Rekapitulacija

3. Sklopovi i njihov uticaj
3.1 Protivtaktni pojačavač
3.2 Proširenja protivtaktnih sklopova
3.3 Karakteristična obeležja protivtaktnih izlaznih stepena
3.4 Jednotaktni izlazni stepeni (Single ended)
3.5 Naponsko- ili strujno upravljanje
3.6 Alternativni koncepti sklopova

4. Razmišljanja o pojedinačnim delovima sklopa nekog pojačavača
4.1 Snabdevanje naponom
4.2 Izlazni stepeni
4.3 Obrtanje faze
4.4 Upravljački stepeni
4.5 Pretpojačanje

5. Detalji pojačavača
5.1 Protivtaktni pojačavač
5.2 SE-Pojačavač

6. Povratna sprega
6.1 Povratna sprega i nelinearnost
6.2 Sa kojim naponom je pojačavač ’’zauzet’’?
6.3 Kako utiču vremenska kašnjenja na proces pojačanja?
6.4 Povratna sprega dodaje harmonička izobličenja
6.5 Povratna sprega i koloracije zvuka
6.6 Povratna sprega i stabilnost
6.7 ’’Povratna sprega unapred’’ (error correction)

7. Gradnja prototipa
7.1 Započinjati sa štampanom pločom previše ograničava
7.2 Montažna mesta
7.3 Uzemljenje
7.4 Prvo puštanje u rad bez povratne sprege
7.5 Interna spajanja
7.6 Logičan koncept izrade
7.7 Merenja u pojedinim stepenima
7.8 Naknadno: ukupna provera od ulaza do izlaza
7.9 Stabilnost
7.10 Slušni test
7.11 Krug optimizacije
7.12 Sta sledi?
8. Poslovna pitanja
8.1 Ivesticija vremena
8.2 Investicija u hardver
8.3 Kanali distribucije
8.4 Moguć promet
8.5 Međuprodaja
8.6 Vremenske pretpostavke
8.7 Konstruktor ili trgovac?
8.8 Reklama
8.9 Izneti prednosti
8.10 Uticaj na kupce
8.11 Servis i korisnička usluga
8.12 Vek trajanja uređaja i akcije koje slede
8.13 Da li mi je potreban partner?
8.14 Obeležja ekonomije
8.15 Šta radi konkurencija?
8.16 Samo u svojoj zemlji ili u celom svetu?
8.17 Troškovi
8.18 Mesto proizvodnje
8.19 Rekapitulacija

9. Celovito posmatranje
9.1 Šta kaže srce?
9.2 Razmišljanje i delovanje u sferama
9.3 Tvoja sopstvena ličnost
9.4 Izazov

10. Merenja na pojačavaču – uvodne napomene
10.1 Analogni merni uređaji
10.2 Merenja uz pomoć računara
10.3 Uređenje merne laboratorije

11. Merenje frekventnog opsega na 1 Vat
11.1 Uvodne napomene o mernoj veličini dB (decibel)
11.2 Merno-tehničko određivanje frekventnog opsega od -3dB

12. Merenje frekventnog opsega kod Pmax
12.1 Protivtaktni izlazni stepen, Pmax, niskofrekventni opseg
12.2 SE-pojačavač, Pmax, niskofrekventni opseg
12.3 Pmax ograničenje na visokim frekvencijama

13. Impedanse
13.1 Ulazna impedansa
13.2 Izlazna impedansa
14. O merenju faktora pojačanja
14.1 Pojačanje u pretpojačavačima
14.2 Pojačanje izlaznog stepena
15. Izobličenja
15.1 ....upozoravajuća napomena
15.2 Analiza harmoničkih izobličenja
15.3 Intermodulaciona izobličenja
15.4 Merenje linearnosti

16. Merenja u vremenskom i frekventnom opsegu
16.1 Merenja faze
16.2 Impulsni odgovor
17. Novi merni postupci
17.1 Kratak osvrt
17.2 Novi put?
17.3 Drugačije razmišljanje!
17.4 Kojim putem da idemo?
18. Dodatak: Može li cevni pojačavač da reprodukuje mikrodetalje?
18.1 Uvod
18.2 Granice našeg sluha
18.3 Izgradnja modela mikrodetalja
18.4 Dokazi za ispravnost modela mikrodetalja
18.5 Uticaj slušnog rastojanja d od zvučnika
18.6 Uticaj osetljivosti zvučnika
18.7 Uticaj frekventnog opsega zvučnika
18.8 Uticaj primarne impedanse Zaa
18.9 Uticaj Ri,eff
18.10 Uticaj vazdušnog prostora u jezgru izlaznog trafoa
18.11 Uticaj materijala jezgra
18.12 Diskusija i zaključci

Iz iste oblasti

MAKE: Elektronika: prevod 3. izdanja
Charles Platt
korice/k000500d2b.jpg
Cena: 2.070 rsd
C# programiranje: za Windows i Android
dr John Allwork
korice/k000125d2b.jpg
Cena: 1.502 rsd
Dijagnostika vozila: komplet od dve knjige
grupa autora
korice/k000151d2b.jpg
Cena: 3.890 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd