Analiza isplativosti investicionih projekata

Autor Dragan Lončar, Lidija Barjaktarović, Renata Pindžo
ISBN 978-86-84309-30-5
Strana: 508 Format: B5 Povez: Mek Masa: 750 g
Ključne reči finansije, evaluacija projekata, analiza
Cena
3.520 rsd
3.168 rsd

Preuzmite:

1.peg.jpg (√)

2.peg.jpg (√)

O knjizi

Poznato je da je Srbija privreda u tranziciji, koja u značajnoj meri pati od investi-cione kratkovidosti uslovljene niskim stepenom efektivnosti prethodno imple-mentiranih projekata. U takvim okolnostima uočava se potreba za prihvatanjem najbolje kombinacije metoda za finansijsku evaluaciju projekata.

Za razliku od konvencionalnog pristupa, koji teži skraćivanju faze konceptualiza-cije projekta i što bržem započinjanju faze izvršenja projekta, danas se, pre za-počinjanja realizacije projekta zahteva priprema svih neophodnih analiza. Srce projektne dokumentacije, koja će biti osnova za realizaciju projekta, čini studija izvodijivosti projekta, a u okviru nje studija finansijske izvodljivosti projekta.
Studija finansijske izvodljivosti projekta treba da pomogne investitoru u dono-šenju odluke u vezi investiranja novca u konkretni projekat. Ideja je da se na bazi projektovanih novčanih tokova projekta izračuna vrednost odabranih investicio-nih pokazatelja i da se, na bazi jasnih i/ili subjektivnih investicionih kriterijuma, interpretira dobijena vrednost projekta. Navedeni postupak spada u domen me-todologije za finansijsku evaluaciju projekata.

Osnovni cilj ove monografije je prikaz i razjašnjenje metodologije za finansijsku eva-luaciju projekata. Ideja je da se na jednom mestu izlože karakteristike svih relevan-tnih metoda za vrednovanje projekata, kao i da se na praktičan i računarski podržan način prođe kroz algoritam njihove primene u praksi. Korisno je kritički sagledati domete preovlađujućih metoda za finansijsku evaluaciju projekata, kao što su neto sadašnja vrednost (NPV) i interna stopa prinosa (IRR) i predložiti odgovarajuća reše-nja za njihovo unapređenje. Na ovom mestu je veoma bitno dati teorijsku i praktičnu elaboraciju metoda analize realnih opcija (ROA), koja polako ali sigurno zamenjuje metod NPV i IRR u procesu finansijske evaluacije projekata.

Detaljan opis

1. POJAM I KARAKTERISTIKE PROJEKATA 11
1.1 DEFINICIJA PROJEKTA 11
1.2 KLASIFIKACIJA PROJEKATA 14
1.3 ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA 18

2. STUDIJA IZVODLJIVOSTI PROJEKTA 25
2.1 TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA IZVODLJIVOST PROJEKTA 26
2.2 EKONOMSKAIZVODLJIVOST PROJEKTA 27
2.3 FINANSIJSKAIZVODLJIVOST PROJEKTA 28
2.3.1 Projekcija novčanog toka 31
2.3.2 Izračunavanje vrednosti investicionog pokazatelja 37
2.3.3 Donošenje odluke 37

3. TRADICIONALNE METODE VREDNOVANJA PROJEKATA 39
3.1 TRADICIONALNE STATIČKE METODE 42
3.1.1 Računovodstvena stopa prinosa 44
3.1.2 Period povraćaja 46
3.2 TRADICIONALNE DINAMIČKE METODE 48
3.2.1 Određivanje diskontne stope 49
3.2.2 Neto sadašnja vrednost 55
3.2.3 Interna stopa prinosa 60
3.2.4 Indeks rentabilnosti 65
3.2.5 Diskontovani period povraćaja 67

4. SAVREMENE METODE VREDNOVANJA PROJEKATA 69
4.1 MONTE KARLO SIMULACIJA 70
4.2 DRVO ODLUČIVANJA 82
4.3 MODELI OPTIMIZACIJE 90
4.4 REALNE OPCIJE 100
4.4.1 Finansijske opcije
4.4.2 Karakteristike realnih opcija, 109
4.4.3 Tipologija realnih opcija
4.4.4 Teorijski modeli za vrednovanje opcija ^
4.4.5 Aplikativni postupak za vrednovanje realnih opcija 135
4.4.6 Prednosti i slabosti ROA 143

5. KOMPARATIVNA ANALIZA METODA ZA VREDNOVANJE PROJEKATA 147

6. ANALITIČKI MARKETING I VREDNOVANJE PROJEKATA 165
6.1 KONCEPTUALNIVS. ANALITIČKI MARKETING 168
6.2 ANALITIČKI MARKETING I FINANSIJSKAIZVODLJIVOST PROJEKTA 175
6.2.1 Uparivanje metoda analitičkog marketinga i finansijske evaluacije projekata 181
6.2.2 Uparivanje metoda kod različitih tipova projekata 194

7. PROJEKTNO FINANSIRANJE 211
7.1. POJMOVNO ODREĐENJE, KARAKTERISTIKE I ZNAČAJ PROJEKTNOG FINANSIRANJA 211
7.1.1. Pojam, karakteristike i vrste projekata 211
7.1.2. Pojam projektnog finansiranja 213
7.1.3. Projektno f inansiranje kao strukturno finansiranje 216
7.1.4. Značaj projektnog finansiranja 217
7.1.5. Učesnici u projektnom finansiranju 219
7.1.6. Rizici u projektnom finansiranju 233
7.1.7. Ključni koraci za uspešnost projektnog finansiranja 244
7.1.8. Sličnosti i razlike između klasičnih oblika finansiranja i projektnog finansiranja 250
7.2. OPERATIVNA REALIZACIJA PROJEKTNOG FINANSIRANJA 265
7.2.1. Pojam, elementi i značaj studije izvodljivosti 265
7.2.2. Projekcije prihoda, rashoda i novčanih tokova kao osnovni alat za ocenu efikasnosti i isplativosti ulaganja 268

8. JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA 275
8.1. JAVNAINFRASTRUKTURAI PRIVATNI SEKTOR 275
8.2. MODELI PARTNERSTVA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA 277
8.2.1. Tradicionalan način finansiranja javne infrastrukture u odnosu na JPP 275 ;
8.2.2. Modaliteti partnerstva javnog i privatnog sektora
8.2.3. Struktura standardnog projekta JPP
8.3. ZAI PROTIV PARTNERSTVA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
8.4. PREDUSLOVII PREPREKE ZAIMPLEMENTACIJU PARTNERSTVA JAVNOG l PRIVATNOG SEKTORA
8.5. METODE VREDNOVANJA PROJEKATA JPP
8.5.1. Tradicionalne metode
8.5.2. Metod realnih opcija u vrednovanju JPP projekata
8.5.3. Vrednost za novac i radar dijagram
8.5.4. Ekspertski sistemi i statistička analiza
8.5.5. Teorija igara
8.5.6. Veštacke neuronske mreže ("Artificial neural networks"-ANN)
8.6. VREDNOST ZA NOVAC
8.7. KOMPARATOR TROŠKOVA JAVNOG SEKTORA
8.8. PRAG CENOVNE PRIHVATLJIVOSTIJPP PROJEKTA
8.9. BILANSNO EVIDENTIRANJE JPP PROJEKATA
8.9.1. Model koncesije
8.9.2. PFI model- finansijski i operativni lizing
8.9.3. PFI model- Eurostatov pristup
8.9.4. PFI model- Britanski model
8.10. EVALUACIJA PROJEKATA JPP OD STRANE EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
Uloga Evropske investicione banke u realizaciji projekata JPP
Portfolio Evropske investicione banke Politički okvir
Identifikacija i selekcija projekata Ocena projekata
Proces odobravanja projekata JPP od strane Evropske investicione banke

Proces pregovaranja i ugovaranja

Procedura realizacija projekta JPP od strane Evropske investicione banke
8.10.9. Rangiranje i kriterijumi za evaluaciju projekata Jpp 353
8.10.10. Efekat uključivanja EIB u realizac|ju projekata JPp 354
8.11. EFEKTIVNA EVALUACIJA PROJEKATA JPP (REZIME) 358

ZAKLJUČNE NAPOMENE 361
SKRAĆENICE 367
LITERATURA 371

PRILOG 1: PRIMER ODOBRENJA INVESTICIONOG
KREDITNOG ZAHTEVA KLIJENTA 385
PRILOG 2: PROJEKCIJE NOVČANIH TOKOVA U PROJEKTU
IZGRADNJE GRADSKOG GARNI HOTELA 411
PRILOG 3: PRIMER ODOBRENJA PROJEKTNOG FINANSIRANJA ZA
REZIDENCIJALNU GRADNJU 419
PRILOG 4: VREDNOST ZA NOVAC NA POJEDNOSTAVLJENOM
PRIMERU PROJEKTAIZGRADNJE STUDENTSKOG DOMA 461
PRILOG 5. PRIMER OBRAČUNA KOMPARATORA JAVNOG SEKTORA (PSC) PRIMER: IZGRADNJA OBJEKTA JAVNE INFRASTRUKTURE 481
PRILOG 6. REALNE OPCIJEI JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO:
HIPOTETIČKI PRIMERIZGRADNJE AUTO-PUTA 489
PRILOG 7. PRIMER MATRICE ALOKACIJE RIZIKA 497
PRILOG 8. LISTA ZA EVALUACIJU PROJEKATA
JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA 499

O autoru

DRAGAN LONČAR je diplomirao na Ekonomskom fakultetu 2001. godine. Iste godine od strane Rektorata Univerziteta u Beogradu proglašen za studenta generacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kao stipendista Shell Centenary Scholarship Fund, 2003. godine završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na University of Cambridge (Judge Business School) u Velikoj Britaniji. Doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao stipendista Fulbright Foundation, 2009. godine završio postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, na University of Chicago (Booth Business School). Položio sva tri ispita na CFA (Chartered Financial Analyst)  programu i nosilac prestižne CFA licence. Vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment na osnovnim studijama, Poslovna strategija  i Poslovna analiza i biznis plan na master studijama i Metodologija naučnog istraživanja na doktorskim studijama. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta u mandatnom periodu 2015-2018. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na master nivou (predmeti Strategijski menadžment i Upravljanje projektima

LIDIJA BARJAKTAROVIĆ je vanredni profesor iz oblasti finansija i bankarstva na Univerzitetu Singidunum (od oktobra 2008. godine). Rukovodilac je master studijskih programa Poslovna ekonomija i Menadžment javnog sektora. Profesor je po pozivu Lincoln University Oakland, California i FH Krems University of Applied Sciences Austria.Pre toga, imala je uspešnu desetogodišnju bankarsku karijeru, koju je započela u Jugobanci a.d. Beograd, nastavila je u Societe General Yugoslav bank a.d. Beograd, da bi u Raiffeisen bank a.d. Beograd bila promovisana u Direktora Regionalne Filijale Centralna Srbija. 2005. godine prelazi u Erste bank a.d. Novi Sad na poziciju Direktora Sektora za poslove sa stanovništvom. Krajem 2007. godine Erste grupa je imenuje za člana Corporate Board-a i Corporate Working Group-a na nivou Erste holdinga. Učestvovala je u različitim obukama, radnim grupama i skupovima od kojih posebno izdvaja: black belt six sigma manager-a, vođa tima za transformaciju najpre sektora za poslove sa stanovništvom i sektora za poslove sa pravnim licima u Erste bank a.d. Novi Sad. U toku višegodišnjeg rada u bankarstvu objavila sam više stručnih i naučnih radova, od kojih su zapaženiji iz oblasti projektnog finansiranja u Srbiji. Dr Lidija Barjaktarović je član programskog i organizacionog odbora Foruma finansijskih direktora Republike Srbije.

RENATA PINDŽO je docent na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) u Beogradu gde predaje Upravljanje investicijama i Investiciono odlučivanje. Od jula 2012. godine obavlja poslove pomoćnika ministra u Ministarstvu finansija i privrede, zadužena za Sektor turizma. Pre toga, četiri godine bila je angažovana kao pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Dosadašnje iskustvo obuhvata i više od 13 godina aktivnog angažovanja na poslovima menadžment konsaltinga i finansijskog savetovanja. Kao dugogodišnji rukovodilac u Sektoru za finansijski konsalting Deloitte-a, sarađivala je sa vodećim preduzećima iz različitih privrednih grana: trgovine, agrobiznisa, prehrambene industrije, farmaceutske industrije, metalske industrije. i dr. Pored toga, kao konsultant bila je angažovana na pružanju kompletne savetodavne pomoći pri transakcijama (merdžeri i akvizicije, privatizacija) klijentima iz privatnog i javnog sektora, na određivanju strategija razvoja preduzeća različitih delatnosti, na utvrđivanju i razvoju poslovnih procedura. U Ekonomskom institutu je, pored ostalog, bila angažovana na poslovima istraživanja i analiziranja tržišta. Takođe, sarađivala je sa brojnim međunarodnim institucijama (USAID, EAR, DIFID i GTZ) na složenim projektima restrukturiranja srpske ekonomije. Autor je više naučnih i stručnih radova.

Iz iste oblasti

Startup način (The Startup way)
Eric Ries
korice/k000338d2b.jpg
Cena: 1.890 rsd
ODLUKA
Bojan Mihajlović
korice/k000618d2b.jpg
Cena: 1.300 rsd
Rečnik biznisa i ekonomije
Branko Ž. Ljutić
korice/k000620d2b.jpg
Cena: 2.691 rsd
Računalno razmišljanje
Peter J. Denning, Matti Tedre
korice/k000531d2b.jpg
Cena: 2.271 rsd

NASLOV ...

Naslov
Autor
Cena: 12.356 rsd


USPEŠNO DODATO U KORPU


 
KORPA:
- Artikala: 0
- Iznos: 0 rsd